جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان (صفحه 73)

مقالات نشریه توفان

کمونیست ها، دموکرات‌های پیگیر

“هنگامیکه نازی ها آمدند و کمونیست ها را بردند من سکوت کردم، آخر من که کمونیست نبودم زمانیکه سوسیال دموکراتها را به زندان انداختند من سکوت کردم، آخر من که سوسیال دموکرات نبودم لحظه ایکه آنها اعضاء اتحادیه های کارگری را بردند من اعتراضی نکردم، آخر من که عضو اتحادیه کارگری نبودم روزیکه مرا بردند، دیگر کسی نمانده بود که اعتراض کند.” امیل گوستاو مارتین نی‌مولر Emil Gustav Martin Niemöller ما کمونیستها، ما مبارزان راه آزادی طبقه کارگر ایران، ما ایرانیان مبارز که در سرزمینمان چند انقلاب را پشت سر گذارده ایم، باید از گذشته درس بگیریم و تجارب گذشته را راهنمای اعمال آینده خود قرار دهیم. ما باید با تئوری تحریک نسلها علیه یکدیگر و نظریه ترغیب نسل جوان به مبارزه بر ضد نسل پیر که یک تئوری ارتجاعی است، به مبارزه برخیزیم و بجای آن، نظریه مبارزه طبقاتی را قرار دهیم، که خواهان انتقال تجارب بین نسلهاست و …

ادامه....