یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات (صفحه 120)

مجموعه مقالات

مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کار ایران (توفان) پیرامون توافقنامه هسته‌ای در وین (۲)

توافق دو طرفه یا تحمیل یکطرفه توافقنامه به خودی خود حتما لازم نیست حقیرانه و خفتبار باشد. در جهان ما هزاران توافقنامه میان کشورها و گروه ها و… بوجود آمده و بازهم بوجود خواهد آمد که می تواند بسیار راه گشا و برای طرفین بهرهمندی داشته باشد. توافقنامه همانطور که از نامش پیداست چنانچه تحمیل نامه و اسارتنامه و سند تسلیم نباشد، باید بر اساس توافق داوطلبانه و رضایتمندانه دو طرف به نتیجه رسیده و مورد احترام طرفین باشد و مهم آن است که طرفین هر دو از آن سود ببرند و برای هر دو طرف مفید فایده باشد. توافقنامه یکطرفه وجود ندارد. در عرف جهانی به این گونه توافقنامه های یکطرفه، تسلیم نامه می گویند. این توضیح از آن جهت لازم است که آقای اوباما از همان بدو امر آب پاکی به روی دستان کسانی می ریزد که با شیرین زبانی قصد دارند این سند یکجانبه را توافق دو …

ادامه....

تحولات اخیر ترکیه را چگونه باید ارزیابی کرد

دولت ترکیه اسلامگرائی را با ناسیونالیسم توسعه طلبانه ترک در آمیخته بود و آرزوی امپراتوری عثمانی را در سر می پرورانید. تجاوز امریالیسم آمریکا به عراق، محاصره اقتصادی ایران و باجگیری ترکیه از ایران و عراق و صدور کالاهای تجاری با هزینه های گزاف به این دو کشور، غارت نفت عراق در شمال آن کشور از جمله عواملی بودند که به شکوفائی اقتصادی این کشور امکان رشد می دادند. نزدیکی ایران به سوریه و نفوذ ایران در لبنان، سوریه، عراق و تلاش ایران برای کشیدن لوله گازی از راه عراق به سوریه و دریای مدیترانه و دور زدن ترکیه برای دسترسی به بازارهای اروپا، نه باب طبع دولت ترکیه بود و نه دولت صهیونیستی اسرائیل و نه امپریالیسم آمریکا. دول لبنان، سوریه و جنبش فلسطین چون سپر بلای ایران در شرایط تجاوز علنی امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل به ایران عمل می کردند. حضور پایگاه دریائی روسیه در سوریه نیز …

ادامه....

نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی در حال فروپاشی (۴)

سازمان تجارت جهانی یک اهرم استعماری و ساز و کاری برای نفوذ در کشورها و به زیر سلطه در آوردن آنهاست. وقتی شما با مدافعان نظریات نئولیبرالی روبرو می شوید، می بینید که همه آنها از سازمان تجارت جهانی تحت عنوان به رسمیت شناختن “تجارت آزاد” که تکیه خویش را نیز بیشتر بر واژه پرطنین “آزاد” می گذارند حمایت می کنند. بر اساس تبلیغات آنها گوئی پذیرش اصل “آزادی تجارت” در عرصه سیاسی با دموکراسی و آزادی همراه خواهد بود و زمینه مبارزه با استبداد و خودکامگی فردی است و در زمینه اقتصادی در عرصه رقابت آزاد سرمایه داران، به رونق اقتصادی منجر شده و در درجه اول مردم از این رقابت آزاد سود برده و از بهبود شرایط زندگی برخوردار می شوند!!؟؟. هر جا هدف غارت است برای استتار تکیه بر واژه مردم می شود. البته اگر در سیاست کسی بقدری ساده لوح باشد که دروغهای امپریالیستها و استعمارگران …

ادامه....

خیانت “الکسیس سیپراس” و تشدید مبارزۀ طبقاتی در یونان

یکم اینکه، هنوز چند روزی از رای منفیِ قاطع مردم یونان به بسته ریاضت اقتصادی نئولیبرالیستی تروئیکا، یعنی مخالفت روشن به سیاستهای تحمیلی و ضد بشری صندوق بینﺍلمللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا مبنی بر ادامۀ خصوصی سازیﻫﺎ، اخراج سازیﻫﺎ و صرفه جوئیﻫﺎﯼ عریان …. نگذشته بود که نخست وزیر “چپ” یونان الکسیس سیپراس برخلاف نظر اکثریت مردم، مردمی که به وی اعتماد کرده و امید بسته بودند که او در مقابل فشارهای اتحادیه اروپا بایستد و به زورگوئیهای ناهنجار و دیکتاتوری نئولیبرالها نه بگوید، پیشنهاد وام دهندگان تروئیکا را در ازای دریافت ۸۶ میلیارد یورو کمک مالی، پذیرفت وعملا تف به رای مردم انداخت و به ورطه خیانت درغلطید .الکسیس سیپراس نشان داد که وی چپ رفرمیستی است که توان و خواستگاهش خارج از چهارچوب اتحادیه نئولیبرالی اروپا نیست و نمی تواند مرد روزهای سخت طبقاتی باشد. سوسیالیسم سیپراس، سوسیالیسم نوع بی بو و خاصیتی با ماهیت …

ادامه....

همتراز ساختن امپریالیسم آمریکا و اروپا با امپریالیسم روسیه با واقعیات کنونی تطابق ندارد

برخی از کمونیستها- چه ایرانی و چه اروپائی- برآنند که هر دو امپریالیستها – روسی و غربی- (و در این زمینه البته چین) – به یکسان دشمن بشریت اند و باید با آنان به طور یکسان برخورد نموده و آنان را به صرف ماهیت امپریالیستی حتی از نظر سیاسی و تحلیل مشخص در یک جبهه مشترک قرار داد. گروهی دیگر تحت تاثیر سیاستهای جنگ طلبانه و نقش ضد بشری امپریالیسم آمریکا و ناتو- به ویژه در اوکرائین- به این نتیجه رسیده اند که روسیه امپریالیستی و به زعم برخی “غیرامپریالیستی” تحت هدایت و رهبری پوتین و مقاومتی که در مقابل استیلاجوئی افسارگسیخته غرب می کند، گویا قابل تشویق و تقدیس است. به نظر حزب ما این هر دو نظر، نادرست و بازتاب واقعیات و حقیقت موجود نیستند. از نظر ما در اینکه روسیه کنونی کشوری دارای نظام سرمایه داری انحصاری امپریالیستی و در عین حال ضربت خورده و تضعیف شده …

ادامه....

چشم و گوش امپریالیسم آمریکا وسیله دخالت بی شرمانه در تجاوز به حریم خصوصی انسانها، ملتها و دولتها بوده و دشمن همه ارزشهای بشری است

بحث مربوط به جاسوسی و شنود امپریالیسم آمریکا در سراسر جهان هنوز هم داغ است. امپریالیسم آمریکا و همه متحدانش در سراسر جهان پرچمی به دست دارند که بر آن “ارزشهای غربی” را نوشته و تحت آن “احترام به حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، آزادی سفر ، دموکراسی” و نظایر آنرا می فهمند و یا تظاهر می کنند که می فهمند. این رژیمها در تائید حقانیت خود به نمونه ایران استناد می کنند که، گوشه کنار زندگی مردم توسط سازمانهای امنیتی، سرکوب، پائیده شده و کسی جرات ندارد حتی در چهار دیوار خانه خود به راحتی سخن بگوید، تلفنها کنترل می شود، اخبار کنترل می شود، آزادی بیان عقیده سرکوب می شود و با دوربین و چشمهای برادر بزرگتر به خصوصی ترین پستوهای زندگی هر کس سرک می کشند. استناد به شرایط خفقان در ایران، پرده پوشی تبهکاری های خود امپریالیستهاست تا خود را دموکرات نشان دهند. این افسانه …

ادامه....

صدای مقاومت در برابر جنایات آمریکا و ناتو

نوشته زیر را که یک نظامی چک که می داند از چه سخن می راند، نوشته است. وی دستش در کار بوده و همه جنایات ناتو را از نزدیک دیده و لذا شهادت وی در مورد ماهیت این سازمان تجاوزگر، جهنمی و جنایتکار از روی اعتقاد و محصول شناخت وی در طی یک روند عملکردهای مشمئز کننده این سازمان بوده که چشمهای وی را گشوده است. وی اکنون به وظیفه وجدانی، انسانی و اخلاقی خویش عمل می کند و به مردم جهان نتایج تجربیات ۲۵ ساله همکاری خود با ناتو را گزارش می دهد. انتشار این سند از جانب حزب کار ایران(توفان) برای آگاهی عموم ایرانیان است تا بدانند و ببینند که دستهای امپریالیسم آمریکا تا به چه حد به خون بی گناهان آلوده است و می خواهد با تقویت فاشیسم و گسیل آنها بر ضد ملتهای دیگر، سلطه امپریالیسم آمریکا در جهان را گسترش داده و تقویت کند. همین …

ادامه....

رویزیونیسم در قدرت سیاسی دیکتاتوری بورژوائی است و سوسیالیسم را فرو می پاشاند

در زیر ما به مستخرجی از نظریات سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان در ۱۳۴۷ یعنی در ۴۷ سال پیش اشاره می کنیم. خوانندگان در این اثر جاودانی تحت عنوان “رویزیونیسم در تئوری و در عمل” می بینند که چگونه توفانی ها، فروپاشی شوروی را پیشگوئی کرده بودند. زیرا رویزیونیسم یک ایدئولوژی ضد کمونیستی و بورژوائی است. وقتی این ایدئولوژی بر حزبی مسلط شود این حزب دیگر نمی تواند حزب کمونیستی باشد که از منافع طبقه کارگر دفاع کند. این وضعیت بسیار اسفبارتر است اگر رویزیونیسم در کشوری بروز کند که حزب کمونیست بر مسند حکومت است و قدرت سیاسی را به کف گرفته است. تسلط رویزیونیسم بر حزب به مفهوم تغییر ماهیت حزب و تغییر ماهیت دیکتاتوری طبقاتی در کشور است. در کشوری که قدرت سیاسی در دست رویزیونیستها باشد آن کشور دیگر نمی تواند ماهیت سوسیالیستی داشته باشد و سقوط ساختمان سوسیالیسم به یک امر زمانی بدل می شود. سوسیالیسم …

ادامه....