برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان

جانباختگان

رفیق یدالله پهلوان

او که هرگز سرش تسلیم نگشت و با غرور افتخار آفرین آن چنان که ارانیﻫﺎ و روزبهﻫﺎ بودند آن طلایهﺪاران آزادی بسان دگر سرباز  کوچک خلق در ره خلق با نام خلق گام نهاد و در خون خویش غلطید   رفیق یدالله پهلوان پس از پشت سرگذاشتن زندگی حماسی و پرشور خویش و با ایمان عظیم خود به آیندهﯼ تابناک زحمتکشان٬ در سحرگاه خونین ١٤ شهریور ٦١ توسط گلولهﻫﺎﯼ سربی رژیم خونخوار خمینی در خون پاکش غلطید. رفیق یدالله در خاک سیاده شب بذر سپیده افشاند و عاشقانه در سنگر عشق خونبار خود دانهﻫﺎﯼ گل سرخ کاشت و با مرگ پرشکوه خویش آیندگان را به پیروزی و وصال صبح روشن نوید داد. رفیق پهلوان بسان سرو آزادی در دشت انقلاب ایران سر برافراشته است. آن استواری و هیبتی که خاص آزادگان تاریخ در مقابل دشمن زبون و غدار است. وین شعله ستاره که در آسمان جای گرفت٬ اسطورهﯼ خشم بیکران …

ادامه....

رفیق شاهرخ اسفراینی

رفیق شاهرخ اسفراینی زندگی سیاسیﺍش را از روزهای انقلاب آغاز کرد. وی یکی از رهبران دانش آموزان و از مؤسسین جامعهﯼ دانش آموزان بجنورد بود و اولین تظاهرات ضد سلطنتی دانش آموزان و دبیران بجنورد توسط او و دوستانش از دبیرستان دانش به پا خواست. رفیق روحی سازش ناپذیر داشت٬ او با تمامی مسئولین آموزش و پرورش  که سد راهش می شدند مقابله می نمود و بارها به همین دلیل از مدرسه اخراج شده بود و از همین طریق تشکیل جلسات دانش آموزی را در سالن دبیرستان خویش کسب کرده بود. او و چندین دوستش به عنوان گردانندهﯼ آکسیونﻫﺎﯼ ضد رژیم شناخته شده بودند. ساواک که فکر می کرد با دستگیری این محرکین اصلی می تواند حرکت خروشان خلق را خاموش سازد٬ حدود ١٢ تن از دانش آموزان و دانشجویان را از جمله رفیق شاهرخ را دستگیر نمود. اما همزمان آنها در آموزش و پرورش بست نشستند که منجر به آزادﯼ شاهرخ گشت و …

ادامه....

ستارهﯼ توفانی

هلا ستارهﯼ توفانی هلا ستارهﯼ توفندهﯼ خیابانی هلا ستاره پران٬ ستارهﯼ سوزان ستارهﯼ سحر انقلاب ایرانی هلا ستارهﯼ حیدر٬ ستارهﯼ آذر هلا هزار ستاره٬ ستارهﯼ دیگر کنون آزادی حماسهﯼ آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون میان خرمن خاکستر و تهاجم باد برای خلق توانا می خوانیم

ادامه....

رفیق مهدی اقتدارمنش

رفیق اقتدارمنش در سال ١٣١٩ در خانی آباد به دنیا آمد. پس از به پایان رسانیدن دورهﯼ تحصیلات ابتدائی در مدرسهﯼ جعفری هم چون دیگر فرزندان زحمتکش این مرز و بوم به کار در کارخانهﻫﺎ پرداخته و ضمن آن به تحصیل همت گماشت. رفیق مهدی با شروع مبارزات بر حق خلق فلسطین علیهﯼ استعمار و استٽمار٬ به آنجا روانه گشته و قریب یک سال دوشادوش خلق ستمدیدهﯼ فلسطینی به مبارزه علیهﯼ امپریالیسم و صهیونیسم پرداخت اما با مبارزات سیاهکل با رفیق مهدی برای ایجاد هستهﯼ مقاومت روانهﯼ ایران گشت و در سال ٥١ هنگامی که رفیق قصد پیوستن به چریکﻫﺎﯼ فدائی خلق را داشت توسط عمال ساواک دستگیر و به مدت شش ماه مورد شکنجه قرار گرفت. اما جنایتکاران ساواک علیرغم شیوه های کٽیف خویش نتوانستند هیچ اطلاعاتی از این رفیق مبارز کسب نمایند و گیج و منگ وی را رها نمودند. در سال ٥٦ دوباره هنگام ملاقات با یکی …

ادامه....

دو بلشویک به یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان

شعر “دو بلشویک” به یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان که در ٢١ بهمن ١٣٥٧ در راه پیروزی انقلاب جان باختند٬ سروده شده است.   “دو بلشویک”   دو بلشویک ز شرق با پرچمی گرفته از کاوه به رنگ سرخ که بر آن نقش بسته بود چنین بادا زنده حزبمان حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران با چکش٬ با داس٬ با ستاره با اسلحه از اکباتان تا به پادگان فریاد می زنند بادا زنده باد حزبمان   در زیر صفیر هر گلولهﺍﯼ با گلوله پاسخ می دادند به ارتجاع این دو پارتیزان اقتدارمنش ــ عرفانیان   توفان به پا نمودهﺍید این توفانیان با گلوله٬ با چکش٬ با داس با ستارهﯼ سرخ در آن قیام ناگاه سکوت ناگاه فریاد٬ فریاد و آن گاه گلولهﻫﺎﯼ دشمن درید سینهﯼ پاک دو پارتیزان زان پس آن پرچم به دست ما و آن راه کشته راه ما با افتخار فریاد می زنیم درود بر تو پارتیزان …

ادامه....

رفیق حسین عزتی کمره‌ای

 رفیق حسین عزتی در سال 1331 در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دبیرستان در رشته ریاضی ادامه تحصیل داد. رفیق کمره ای در سال 50 خورشیدی به سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان پیوست  و در مهر ماه همان سال توسط ساواک دستگیرشد.  رفیق  حسین کمره ای ابتدا گرایش به اسلام و اندیشه التقاطی توحیدی داشت که سرانجام با نفی ایدالیسم و نفی مشی مسلحانه جدا از توده و موضع گیری علیه رویزیونیسم شوروی  با پیوستن به توفان  به مارکسیست لنینیست متحول شد. رفیق عزتی مدتی در زندان ساری بسر برد و در زندان با زنده یاد تقی شهرام آشنا گردید و طبق اسناد منتشره تاثیر شگرفی بر افکار تقی شهرام گذاشت. رفیق عزتی پس از فرار از زندان ساری  راهی خوزستان گریدید و طبق یاد داشتهای  تقی شهرام ” حسین عزتی چند ماه بعد، در شهریور 1352، در قطار راه‏آهن بین اهواز و خرمشهر به طور مشکوک به …

ادامه....

رفیق مرﯼ دارش

سپیده سرخ روز جاودﺍن یادﯼ ﺍز رفیق مرﯼ دﺍرش ( ۱۳۳۲- ۱۳۷۵) عکس پشت صحنۀ فیلم “به خاطر همه چیز”، به  کارگردﺍنی رجب محمدین ﺍست و مرﯼ منشی صحنه بود، ﺍین عکس مربوط به سال‌هاﻯ  ﺍولیه پس ﺍز آزﺍدﯼ ﺍز زندﺍن ﺍست. و آفتاب آیت بی چونی بود  که رسالت نورﺍنی خود رﺍ  در گوش هاﯼ خوﺍب آلود زمین دلیرﺍنه زمزمه می کرد …… و آب ﺍنعکاس روﺍنه ﯼ نور و روز بود…… (مرﯼ دﺍرش) یاد نامۀ زیر توسط یکی ﺍز رفقاﯼ حزبی که همرزم و هم حوزه رفیق مرﯼ دﺍرش بوده به رشته تحریر در آمد و در ﺍختیار هئیت تحریریه قرﺍر گرفته ﺍست. با تشکر ﺍز رفیق، عین یادنامه رﺍ در ﺍین شمارۀ توفان ﺍلکترونیکی به چاپ می رسانیم و یاد رفیق مرﯼ دﺍرش ﺍین هنرمند ﺍرزندۀ ﺍنقلابی حزب رﺍ گرﺍمی می دﺍریم. هئیت تحریریه   *** دومین روز سال بود و از صبح زود در ارتباط با فعالیت …

ادامه....