یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / نشریات حزبی / نشریه توفان (صفحه 9)

نشریه توفان

بیانیه کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیستی– لنینیستی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

پیش به سوی صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر ( نوامبر ۱۹۱۷ تا ۲۰۱۷) دوشنبه ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ بیانیه کنفرانس بین­المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی–لنینیستی رفیق لنین ریشۀ سرمایه و اربابان را بَرکند. ما، کمونیست­ها، انقلابیون، پرولتاریا و کارگران آگاه به رسالت طبقاتی خود در سراسر جهان، صمیمانه صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبررا جشن می­گیریم. با عزمی راسخ و یقین به آینده، در سال ۲۰۱۷به استقبال صدمین سالگرد تاریخیِ “ده روزی که دنیا را تکان داد” می­رویم. انقلاب بلشویکی، حرکتی شجاعانه بود که توانست آهنگ و ناقوس یک عصر انقلابی را به صدا در آورد. صدای شلیک توپهای رزمناو موسوم به “آرورا”(شفق سرخ) نوید عصر نوینی را داد. عصر پیروزی بر کاپیتالیسم و سازندگی جامعه­ای عاری از استثمار و استثمارگر. با پیروزی انقلاب اکتبر، پرولتاریا به قدرت رسید، از استثمارگران و غارتگران سلب مالکیت نمود و دیکتاتوری پرولتاریا و دولت جدید را بنیان نهاد. به گفتۀ لنین: “… ولی در روسیه …

ادامه....