دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق سرگرد عباس سغائی

رفیق سرگرد عباس سغائی

سرگرد عباس سغائی عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران و از رهبران سازمان افسری حزب توده بود که پس از کودتای ٢٨ مرداد و کشف سازمان افسری حزب توده به اروپای شرقی مهاجرت می کند.

پس از پیدایش رویزیونیسم خروشچفی٬ رفیق سغائی به همراه دو رفیق دیگر از کمیتهﯼ مرکزی حزب توده٬ رفقا فروتن و قاسمی پرچم مبارزه علیهﯼ رویزیونیسم را برافراشتند و مبارزهﯼ عظیمی را علیهﯼ رویزیونیستﻫﺎ آغاز نمودند که متعاقب آن مجبور به فرار مخفیانه از بلوک شرق شده و پس از چندی به تنها جریان مارکسیستی ــ لنینیستی آن دوران یعنی به سازمان توفان می پیوندند. اما دریغا که بیماریﺍﯼ سخت به علت تضعیقات رویزیونیستﻫﺎ هیچ گاه امکان معالجهﯼ اساسی آن را در اروپای شرقی نیافته بود٬ او را از پای درآورد. و بدینسان پرولتاریای ایران کمونیستی برجسته و رفیقی ارزنده را از دست داد.

یادش گرامی باد!

Print Friendly, PDF & Email