دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق نصرالله جعفرنژاد ــ اولین توفانی شهید

رفیق نصرالله جعفرنژاد ــ اولین توفانی شهید

رفیق نصرالله جعفر نژاد

اولین توفانی شهید 

رفیق شهید نصرالله جعفرنژاد از اولین رفقای توفان شاخهﯼ بجنورد بود که به اتفاق سایر همرزمانش در راه رهائی خلقﻫﺎﯼ ایران از قید و بند امپریالیسم و رژیم دست نشاندهﯼ پهلوی ٬ مبارزه می کردند.

این رفقا در سال ١٣٤٩ مورد شناسائی و پیگرد شدید رژیم فاشیستی شاه و ساواک قرار می گیرند که متعاقب آن قریب به ٦۰ نفر از رفقای ما طی چند تهاجم به تهران٬ خراسان و اصفهان توسط دژخیمان پهلوی دستگیر می شوند. رفیق جعفرنژاد که از اعضای فعال شاخهﯼ بجنورد بود و در بین دهقانان زحمتکش بجنورد و در پوشش آموزگاری به فعالیت انقلابی مشغول بود بالطبع نمی توانست مورد کینه و نفرت آدمکشان رژیم پهلوی نباشد و از این جهت تحت وحشیانه ترین شکنجهﻫﺎ قرار نگیرد. و وقتی که ساواک مشهد در مقابل ارادهﯼ پولادین رفیق که از آرمان خلق و از اندیشهﯼ انقلابی مارکسیسم ــ لنینیسم نشأت می گرفت٬ نتوانست کاری از پیش ببرد٬ او را به تهران انتقال داده و به دژخیمان اوین می سپارند. رفیق جعفرنژاد مدتﻫﺎﯼ مدید تحت بدترین شکنجهﻫﺎﯼ جلادان اوین قرار می گیرد٬ اما اسرار خلق را در سینه محفوظ می نماید و لب از لب باز نمی کند. او ذلت تسلیم بر دژخیمان را به مرگ پر افتخار و غرور آفرین٬ در راه خلقﻫﺎﯼ ایران و در راه طبقهﯼ کارگر ترجیح می دهد و عاقبت پس از شکنجهﻫﺎﯼ طولانی در ١٣ دی ١٣٤٩ در زیر این شکنجهﻫﺎﯼ وحشیانه به شهادت می رسد و با خون خویش نهال احیای حزب طبقهﯼ کارگر ایران٬ حزب کار ایران را آبیاری می کند.

رژیم شاه از بیم خشم مردم هیچ گاه از این جنایت رذیلانه نامی نبرد و حتی پیکر تکه پاره شدهﯼ وی را نیز به خانوادهﺍش تسلیم نکرد. ما رهروان راه پرافتخار این رفیق ارزنده خاطرهﯼ تابناک او را هیچ گاه فراموش نکرده و نام و راهش را با فعالیت مستمر در سازمانی که او بدان عشق می ورزید و در آرزوی احیاء آن بود جاودانه زنده خواهیم داشت.

 

Print Friendly, PDF & Email