جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
رفیق ژان ژیانفر

رفیق ژان ژیانفر

رفیق ژان ژیانفر

 ٢٨ بهار از زندگی رفیق می گذشت که تصادفی دردناک او را از میان ما جدا کرد. او دانشجوی فعال و مبارز مدرسهﯼ عالی بازرگانی تهران بود. رفیق ژان در اواخر سال ١٣۴٩ در یورش ساواک به سازمان توفان به همراه تنی چند از رفقای دیگر دستگیر و پس از شکنجهﻫﺎﯼ بسیار به سه سال حبس در زندانﻫﺎﯼ قرون وسطائی شاه محکوم گردید. پس از سه سال از زندان آزاد شده و مجدداً فعالیت انقلابی خویش را آغاز می کند. او با کوشش خستگی ناپذیری در جهت اعتلای مارکسیسم ــ لنینیسم و گسترش شبکهﻫﺎﯼ سازمان ما دست به کار شد.

رفیق ژان هنگامی که به اتفاق یک رفیق هم حوزهﺍﯼ خویش در اجرای این وظیفهﯼ انقلابی عازم مأموریتی بود٬ در جادهﯼ قزوین به دنبال تصادفی هولناک هر دو رفیق جان خود را از دست می دهند.

امروز او در میان ما نیست و قادر نیز نشد ٽمرهﯼ کوشش خود و سایر رفقایش را در جهت احیای حزب طبقهﯼ کارگر ایران نظاره کند. هم اکنون حزب ما یاد او را گرامی می دارد٬ و می کوشد که ٽمرهﯼ دسترنج او و سایر رفقا را با جان و دل محافظت نماید و در گسترش صفوف آن هر چه بیشتر بکوشد و تا تحقق آرمان مشترکمان، برقراری سوسیالیسم یک لحظه از پای ننشینند.

 جاودان باد خاطره رفیق ژان ژیانفر

Print Friendly, PDF & Email