برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق صفات الله شامارﯼ

رفیق صفات الله شامارﯼ

رفیق صفاتﺍلله شاماری سال ١٣٤٣ در سرزمین خونین کردستان دیده به جهان گشود. او در کودکی با فقر آشنا شد٬ از این رو نتوانست به تحصیلات خود ادامه داده و به کارگری پرداخت. در دوران زندگی سخت خود آموخت که با مبارزهﯼ متحد و متشکل بساط فقر و استٽمار را برچیند. زندگی او در کنار حزب پرافتخارش شکوفا گشت و در بهاران بی آنکه بهار انقلاب زحمتکشان را ببیند٬ جان پاکش را نٽار خلق نمود. او که در سراسر زندگی کوتاهش شور بود٬ مبارزه بود٬ حماسه بود در مبارزه بر حق خلق ایران علیهﯼ امپریالیسم و ارتجاع شجاعت و شهامت بی نظیری از خود نشان داد. با وجودی که بیش از ١٧ بهار از زندگی او نگذشته بود٬ در زمستان ٥٩ داوطلبانه به جبههﯼ جنگ شتافت و رگبار گلولهﻫﺎﯼ او سینهﯼ سپاه متجاوزین بعٽی را نشانه رفت. سرانجام پس از مدتﻫﺎﯼ طولانی مبارزهﯼ بی امان٬ در ١٩ فروردین در دشت عباس به شهادت رسید.

رفیق صفاتﺍلله شاماری لالهﯼ سرخی از حزب کار ایران بود که در طلوع زندگی درخشانش عاشقانه با فداکاریﻫﺎﯼ بی نظیر در راه خلق و میهن جان باخت.

Print Friendly, PDF & Email