شنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق محمد رضا تحویلدارﯼ

رفیق محمد رضا تحویلدارﯼ

دشتﻫﺎﯼ آفتاب سوختهﯼ خوزستان صدای پاهای استوار تو را در سینهﯼ خویش تکرار می کنند. تو در میان توفان تاختی و عاشقانه خواندی سرود رهائی میهن را از چنگ متجاوزین و دژخیمان حاکم. در قلب خونین تو سحرگاهان گل سرخی شکفت که سمبل عشق سرخ تو به خلق و کینهﯼ عمیق به امپریالیسم و ارتجاع بود و آن تفسیر عاشقانهﯼ رهائی از ظلم و بیدادهای دوران بود. اینک در راه مبارزهﯼ طولانی و سخت فریاد سرخ تو در قلبﻫﺎﯼ رفقای همرزم و خلق قهرمان ایران زبانه می کشد. تو در جبههﻫﺎﯼ جنگ پیش تاختی تا مزدوران بعٽی و متجاوزین را بیرون رانی ولی در پهنهﯼ ایران زمین رفقای مبارز تو و دیگر نیروهای انقلابی در زیر پنجهﻫﺎﯼ خونین رژیم و در زندانﻫﺎ تحت سخت ترین شکنجهﻫﺎ قرار گرفته و یا با سرود انتقام بر لب عاشقانه با گلولهﻫﺎﯼ ارتجاع به خاک و خون می تپد و با قامت سرخ خویش رمز عظمت خلق و زبونی دشمن را رقم می زنند.

در مبارزه آموختی که برای نبرد با دشمنان باید متشکل برزمی و با پیوستن به صفوف حزب چه فداکاریﻫﺎ از خود نشان ندادی٬ چه روزها که خون دل می خوردی تا الفبای مبارزه را به کودکان بیاموزی. تو انسان زیستی که شایستهﯼ یک معلم انقلابی بود و شاگردان تو چه بسیارند و در راه مبارزه چه طولانی!

رفیق محمد رضا تحویلداری از رفقای حزب کار ایران بود که در سال ٥٩ به حزب پیوست. رفیق محمد پس از شروع جنگ ایران و عراق به جبههﻫﺎﯼ جنگ شتافت و در جبههﯼ کرخه نور چندین ماه با متجاوزین قهرمانانه جنگید و سرانجام در عملیات “بیتﺍلمقدس” در سن ٢٢ سالگی در فروردین ٦۰ به شهادت رسید.

Print Friendly, PDF & Email