دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق محمد رضا بیک محمدﯼ

رفیق محمد رضا بیک محمدﯼ

رفیق محمد رضا بیک محمدی در سال ١٣٣٩ متولد شد. پس از انقلاب بهمن به حزب پیوست و در صفوف آن به مبارزه پرداخت. در ادامهﯼ همین مبارزه بود که جنگ ایران و عراق آغاز گشت و رفیق طبق رهنمود حزب داوطلبانه به سربازی رفت و جزء گردان هفتم سماجا عازم جبهه شد. رفیق محمد در تمام مدتی که در جبهه بود٬ لحظهﺍﯼ از کار سیاسی و افشای جنایات رژیم دست نکشید و بهمین خاطر بود که سرانجام در آذر ماه ٦۰ اتوموبیلش در جادهﯼ بین ایلام و مهران واژگون می شود و رفیق بر اٽر ضربهﯼ مغزی جان می سپارد.

یادش عزیز و گرامی و راهش پررهرو باد!

Print Friendly, PDF & Email