دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق ابراهیم دادجو

رفیق ابراهیم دادجو

رفیق ابراهیم دادجو ششمین لالهﯼ سرخ از حزب پرافتخار کار ایران در شهر بجنورد بود که تقدیم زحمتکشان و انقلاب گردید. رفیق ابراهیم دادجو در زمان شروع اولین شعلهﻫﺎﯼ انقلاب به خدمت سربازی مشغول بود که با اولین گروه سربازان از سربازخانه فرار کرده و به صفوف انقلابیون پیوست. سپس در کمیتهﻫﺎﯼ انقلاب شهر بجنورد به کار مشغول شد. این رفیق در سال ١٣٥٨ با حزب پر افتخار کار ایران آشنا گردید و پس از مدتی در بخش کارگری حزب در کنار سایر رفقا به مبارزه پرداخت.

در آبان ٦۰ توسط رژیم جمهوری اسلامی که آزادی او را برای خود خطرناک می دانست دستگیر گردیده و روانهﯼ زندان شد و در زندان نیز به مبارزهﯼ بی امان خود ادامه داد. این رفیق چون کوهی استوار در زیر شکنجهﻫﺎ٬ تهدیدات٬ اذیت و آزار دشمنان ایستادگی نمود و به مٽابهﯼ فرزند شایستهﯼ طبقهﯼ کارگر ایران جان خود را در راه اهداف طبقهﯼ کارگر و سوسیالیسم از دست داد. رفیق ابراهیم در روز جمعه ٢٥ دیماه همان سال به همراه ده تن دیگر از مبارزین به دست حکومت خون آشام جمهوری اسلامی تیرباران گردید.

یادگاری که از این رفیق باقیست سنن مبارزاتی او٬ قهرمانیﻫﺎﯼ بی نظیر و تنها فرزند اوست.

رفقای قهرمان! سوگند به خون پاک شما٬ به مکتب سرخ و خونین شما٬ با تداوم راه سرختان٬ تا محو نظام مبتنی بر استٽمار انسان از انسان و استقرار دمکراسی پرولتاریا به مبارزه ادامه می دهیم. 

Print Friendly, PDF & Email