دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق محمد رضا کسائی

رفیق محمد رضا کسائی

رفیق محمد رضا کسائی این  فرزند وفادار طبقه کارگرایران در آذر ماه 1364 در زندان تبریز اعدام گردید. رفیق محمد رضا کسائی از مبارزان با سابقه حزب ما و از معلمین محبوب ودوست داشتنی مردم خوی بود.او در سال 1362 به همراه رفیق همسر قهرمانش دستگیر گردید. پس از تحمل شکنجه های طولانی، هنگامیکه به ذلت تسلیم تن نداد و به آرمان حزب خویش پشت نکرد، دربیدادگاههای رژیم به 35 سال زندان محکوم گردید(رفیق همسرش نیز به به 30 سال زندان محکوم گردید).جمهوری اسلامی که ازاین رفیق کینه بردل داشت و روحیه تسلیم ناپذیر و سرسخت اورا نمی توانست تحمل کند به شیوه ای رذیلانه وی را به شهادت رساند به این خیال باطل که با کشتن یک کمونیست می تواند به عمر کومنیسم پایان داده و خطر کمونیسم را درایران ریشه کن نماید. خیال بیهوده ای که جوشش خون این مبارزان سرسخت و حاصل ثمرات مبارزات آنها که پشتوانه جذب هزاران جوان پرشور به راه آنهاست، بطلان این خیال پوچ را روشن خواهد کرد.

 

حزب ما، یاد این رفیق کمونیست را بهمراه صدها کمونیست دیگر که عاشقانه برعلیه رژیم سرمایه داری  فاشیستی جمهوری اسلامی جنگیدند و تسلیم نشدند و جان گرامی خویش را نثار راه خلقمان کردند، گرامی داشته و درراه تحقق آرمانهای آنها، رفقای خود را به مبارزه ای وسیع تر و متشکلتر فرامی خوانیم.

 

یاد رفیق محمد رضا کسائی گرامی و راهش پررهروباد!

Print Friendly, PDF & Email