یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق مسعود نعمت الهی (سعید ) عضو کمیته مرکزﯼ
رفیق مسعود نعمت‌الهی (سعید) عضو کمیته مرکزی

رفیق مسعود نعمت الهی (سعید ) عضو کمیته مرکزﯼ

رفیق مسعود نعمت‌الهی (سعید) عضو کمیته مرکزی

رفیق مسعود نعمت اللهی: مهندس لیسانس در رشته کشاورزی بود و در اداره جنگلبانی کار می کرد. وی متاهل و دارای فرزند بود. وی با دانش مارکسیسم از طریق تسلط اش به زبان انگلیسی با آثار مارکس و لنین آشنا و شروع شده بود. وی چندین سال قبل از انقلاب با رفقای ما در جنوب ایران ارتباط بر قرار کرد و به عضویت “سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان” در قبل از انقلاب در آمد. وی برای تماس با مرکزیت توفان یک بار به خارج از کشور سفر کرد و گزارشی از موفقیتهای توفان در جنوب ایران در بندر عباس، میناب، بندر لنگه به اطلاع سازمان رسانید. تا آن تاریخ سازمان موفق شده بود در میان کارگران و دهقانان و روشنفکران نفوذ کند و ده عضو رسمی در این مناطق داشته باشد. به ابتکار حزب(رفقا در ایران سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان را حزب می نامیدند و درگیر بحثهای روز، در مورد فرق بین سازمان و حزب در خارج کشور نبودند) گروه امدادی برای کمک رسانی در امر خانه سازی و نظایر آنها بوجود آورده بودند، که با یاری به مردم و رفع مشکلات  آنها، نظر مردم را به خود جلب می کردند. در همین ارتباط به تبلیغ خواسته های حزب پرداخته و بیان می کردند که رفاه و آسایشی که شامل حال کمک شوندگان شده است، همه و همه از پاس نزدیکی به حزب است. تجربه این ر فقا برای توفان بسیار ارزنده بود و از نفوذ گسترده آنها در جنوب ایران که در حال گسترش بود خبر می داد. رفیق مسعود تحلیلی از  وضعیت ارضی و نتایج اصلاحات ارضی به اطلاع سازمان رسانید که با اطلاعاتی که خودش در مورد شرکتهای کشت و صنعت داشت، آنها را اشکال تولید سرمایه داری در ایران ارزیابی می کرد و معتقد بود نظام فئودالی سنتی در ایران از بین رفته است و ما با اشکال گذار به سرمایه داری و یا سرمایه داری روبرو هستیم. رفیق مسعود کتابی در مورد جنبش کردستان نوشت که از طرف “سازمان کارگران مبارز ایران” منتشر شده است. وی بعد از انشعاب در “سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان” در داخل ایران “سازمان توده زحمتکشان” را ایجاد کرد که بعد در نخستین کنگره اش نام خود را به “سازمان کارگران مبارز ایران” تغییر داد. وی عضو کمیته مرکزی این سازمان بود. وی در تابستان سال ۶۰ دستگیر شد و در زیر شکنجه جان داد. وی رفیقی بسیار با مطالعه و با درک تئوریک عالی بود.

ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

یادش گرامی راهش  پر رهرو باد!

Print Friendly, PDF & Email