سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

اعتصاب کارگران پارس الکترونیک رشت