پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹

اعتصاب کارگران پارس الکترونیک رشت