سه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / دسته‌بندی نشده / کتابخانه / درباره شعار دیکتاتوری پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان در دوره تدارک برای اکتبر

درباره شعار دیکتاتوری پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان در دوره تدارک برای اکتبر