برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق مهدی اقتدارمنش

رفیق مهدی اقتدارمنش

رفیق اقتدارمنش در سال ١٣١٩ در خانی آباد به دنیا آمد. پس از به پایان رسانیدن دورهﯼ تحصیلات ابتدائی در مدرسهﯼ جعفری هم چون دیگر فرزندان زحمتکش این مرز و بوم به کار در کارخانهﻫﺎ پرداخته و ضمن آن به تحصیل همت گماشت. رفیق مهدی با شروع مبارزات بر حق خلق فلسطین علیهﯼ استعمار و استٽمار٬ به آنجا روانه گشته و قریب یک سال دوشادوش خلق ستمدیدهﯼ فلسطینی به مبارزه علیهﯼ امپریالیسم و صهیونیسم پرداخت اما با مبارزات سیاهکل با رفیق مهدی برای ایجاد هستهﯼ مقاومت روانهﯼ ایران گشت و در سال ٥١ هنگامی که رفیق قصد پیوستن به چریکﻫﺎﯼ فدائی خلق را داشت توسط عمال ساواک دستگیر و به مدت شش ماه مورد شکنجه قرار گرفت. اما جنایتکاران ساواک علیرغم شیوه های کٽیف خویش نتوانستند هیچ اطلاعاتی از این رفیق مبارز کسب نمایند و گیج و منگ وی را رها نمودند.

در سال ٥٦ دوباره هنگام ملاقات با یکی از انقلابیون در خیابان عباسی٬ پس از درگیری با عمال ساواک دستگیر و در زندان کمیته به مدت سه ماه تحت شکنجه قرار گرفت. اما دوباره پس از هشت ماه ساواک بدون این که بتواند هیچ گونه اطلاعاتی از این رفیق مبارز کسب نماید وی را رها نمود.

اما رفیق مهدی اقتدارمنش این بار پس از آزادی به این حقیقت که مبارزهﯼ جدا از تودهﻫﺎ محکوم به شکست می باشد٬ مواجه گردید و با پیوستن به حزب طبقهﯼ کارگر٬ حزب کار ایران٬ به تودهﻫﺎ روی آورد. رفیق در این پروسهﯼ مبارزاتی خویش بود که حزب طبقهﯼ خویش را یافت و به سرعت در صفوف حزب در میان کارگران پیوسته و به گسترش این صفوف در کارخانجات پرداخت. رفیق مهدی هم چون موجی بود که وی را آرامی نبود٬ موجی که در دریای تودهﻫﺎﯼ ستمدیده به خوبی به نقش خویش آگاه بود. رفیق مهدی در بالا بردن آگاهی طبقاتی کارگران نقش به سزائی داشت و آخرین حوزهﯼ فعالیت وی شهرک اکباتان بود که همراه با رفیق محمد جواد عرفانیان و دیگر رفقای حزبی در سازماندهی اعتصابات شهرک اکباتان شرکت جست و تودهﻫﺎﯼ وسیعی را به حرکت در آورد.

طبقهﯼ کارگر از پرورش چنین فرزندانی در دامان خویش به خود می بالد که مبارزهﯼ بی امان ارانیﻫﺎ٬ وکیلیﻫﺎ٬ روزبهﻫﺎ٬ تره گلﻫﺎ و گلسرخیﻫﺎ را دوباره تکرار کردهﺍند و پرچمی را که همچو خورشیدی افق آزادی است٬ افراشته نمودهﺍند.

یادش گرامی باد

رفیق مهدی در جریان فتح پادگان به اتفاق رفیق محمد جواد عرفانیان در روز ٢١ بهمن ماه ٥٧ به همراه او به شهادت رسید.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *