سه شنبه , ۴ مهر ۱۴۰۲

ستارهﯼ توفانی

هلا ستارهﯼ توفانی

هلا ستارهﯼ توفندهﯼ خیابانی

هلا ستاره پران٬ ستارهﯼ سوزان

ستارهﯼ سحر انقلاب ایرانی

هلا ستارهﯼ حیدر٬ ستارهﯼ آذر

هلا هزار ستاره٬ ستارهﯼ دیگر

کنون

آزادی حماسهﯼ آزادی تو را با خون

و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون

میان خرمن خاکستر و تهاجم باد

برای خلق توانا می خوانیم

Print Friendly, PDF & Email