یکشنبه , ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق یدالله پهلوان

رفیق یدالله پهلوان

او که هرگز سرش تسلیم نگشت

و با غرور افتخار آفرین

آن چنان که ارانیﻫﺎ و روزبهﻫﺎ بودند

آن طلایهﺪاران آزادی بسان دگر سرباز  کوچک خلق

در ره خلق

با نام خلق گام نهاد

و در خون خویش غلطید

 

رفیق یدالله پهلوان پس از پشت سرگذاشتن زندگی حماسی و پرشور خویش و با ایمان عظیم خود به آیندهﯼ تابناک زحمتکشان٬ در سحرگاه خونین ١٤ شهریور ٦١ توسط گلولهﻫﺎﯼ سربی رژیم خونخوار خمینی در خون پاکش غلطید.

رفیق یدالله در خاک سیاده شب بذر سپیده افشاند و عاشقانه در سنگر عشق خونبار خود دانهﻫﺎﯼ گل سرخ کاشت و با مرگ پرشکوه خویش آیندگان را به پیروزی و وصال صبح روشن نوید داد.

رفیق پهلوان بسان سرو آزادی در دشت انقلاب ایران سر برافراشته است. آن استواری و هیبتی که خاص آزادگان تاریخ در مقابل دشمن زبون و غدار است. وین شعله ستاره که در آسمان جای گرفت٬ اسطورهﯼ خشم بیکران و نشانگر توفان عظیم خلق است که گریبان ارتجاع حاکم را خواهد گرفت.

رفیق یدالله پهلوان با قلبی انباشته از کینهﯼ عمیق به دشمن و با عشق سرشار به خلق قهرمان ایران راهی میدان تیرباران گشت٬ در حالی که در آن زمان درفش فتح را در دستﻫﺎﯼ پرتوان خویش می فشرد و عاشقانه سرود رهائی خلق را زمزمه می نمود. فریاد رسا و بلند رفیق به مانند یک ترانهﯼ امید در قلبﻫﺎ شعله ور است که دشمنان بشریت را به زبالهﺪانی تاریخ نوید داد و آفرین خلق را با مرگی چنین بلند و پرشکوه نٽار خود کرد.

رفیق پهلوان در خانوادهﺍﯼ فقیر و زحمتکش متولد گشت. محیط زندگی خانوادگی رفیق را پدرش که مستخدم اداره و مادرش که زنی زحمتکش و برادر قهرمان و دلاورش اصغر پهلوان تشکیل می داد. پس از فوت پدر زحمتکش خود٬ قبل از انقلاب بهمن رفیق تحت سرپرستی مادر خود قرار گرفت و با شروع جنبش عظیم مردم در بهمن ٥٧ به همراه برادر همرزمش فعالانه در امر پیشبرد انقلاب شرکت نمود. نقش رفیق در سازمان دادن و رهبری مبارزات دانش آموزان بسیار چشمگیر بود٬ چنان چه با پیشرفت مبارزه، رفیق یدالله به همراه رفیق شهید شاهرخ اسفراینی و چند تن دیگر رهبری مبارزات دانش آموزان را به عهده داشتند. در همین زمان رفیق با افکار مارکسیستی ــ لنینیستی آشنا گشت و چون از ذهن کنجکاو و جویائی برخوردار بود با مطالعه و کارهای تودهﺍﯼ سرانجام تشکیلات راستین طبقهﯼ کارگر را یافت و با ایمان به اصولیت حزب و خط مشی مارکسیستی ــ لنینیستی به حزب پیوست. رفیق یدالله پس از آموزشﻫﺎﯼ لازم و پس از پشت سر گذاشتن آزمایشاتی سرانجام موفق گشت که در بزرگ ترین و باشکوه ترین روز زندگی خود در سال ٥٨ به عضویت حزب کار ایران در آید. از آن پس رفیق قهرمانانه استعدادهای فوقﺍلعادهﯼ خویش را در جهت پیشبرد حزب به کار گرفت.

رفیق یدالله پهلوان با نامﻫﺎﯼ حزبی فرهاد و بهروز از نظریه پردازان و متفکرین بزرگ حزبمان می باشد. رفیق در زمینهﯼ کارهای نظامی از قدرت و استعداد خارقﺍلعادهﺍﯼ برخوردار بود. او یکی از مغزهای متفکر نظامی و سازندهﯼ انواع مواد و وسایل نظامی بود. به دلیل استعدادهای بی شماری که در شخصیت رفیق یدالله جمع شده بود رفیق مسئولیتﻫﺎﯼ بی شماری برای حزبش انجام می داد. رفیق علاوه بر مسئولیت چاپ و نشر اعلامیه مسئول بخشی از دانش آموزان پسر از جانب کمیتهﯼ بجنورد بود. کمیتهﯼ ولایتی بجنورد با استفاده از نقش فعال و ارزندهﯼ رفیق یدالله و دیگر رفقای حزبی توانست پایهﻫﺎﯼ حزب را در روستاها محکم تر سازد و در این زمینه رفیق با قدرت فوقﺍلعاده و نفوذ کلام خویش در میان زحمتکشان روستا، حزب را در امر سازماندهی تودهﻫﺎ یاری می کرد و با پخش نشریهﯼ “اتحاد دهقانان” که در آن زمان در میان دیگر نشریات کم نظیر بود نیز کمک بزرگی در امر بالا بردن آگاهی دهقانان می نمود.

رفیق یدالله پهلوان٬ رفیقی نظریه پرداز و از اندیشمندان بزرگ بود. در زمینهﻫﺎﯼ مختلف آٽاری تالیف و تنظیم نمود که برای حزب بسیار گرانبها و با ارزش می باشد. جزواتی در مورد “انقلاب مسئلهﺍﯼ که مطرح شده و باید حل گردد” و جزوهﺍﯼ در مورد مسئلهﯼ ملی و دربارهﯼ “اکونومیسم تشکیلاتی” از آٽار ارزندهﯼ رفیق می باشند.

علاوه بر تمامی فعالیتﻫﺎﯼ حزبی٬ رفیق یدالله خود جزو اکیپ اعزامی برای کمک به جنگ زدگان به مناطق جنگی بود. رفیق از نزدیک جنگ زدگان را در مسائل و مشکلاتشان یاری می نمود. و در جبههﯼ جنگ نیز رزمندهﺍﯼ دلیر و توانا بود. رفیق این مأموریت حزبی را با کمال رشادت و آگاهی انجام داد.

رفیق یدالله پهلوان٬ بعد از تظاهرات با شکوه و خونین ٢۰ خرداد ٦۰ در بجنورد که تحت رهبری حزبمان و مجاهدین خلق انجام گرفت و مردم زیادی در آن شرکت کرده بودند٬ و با گسترش موج اختناق در فضای ایران قاطعانه به فعالیتﻫﺎﯼ خویش ادامه داد و با همکاری دیگر رفقای حزب تظاهراتی در دفاع از آزادی و افشای کودتاگران حزب جمهوری اسلامی ترتیب می داد. و در آن شرایط سخت نیز او و دیگر یاران حزبی بودند که مقاومت توفانیﻫﺎ را در مقابل یورش و اختناق نشان می دادند و به راستی همیشه و همواره مردم بجنورد توفانیﻫﺎ را چون مردمک چشمانشان دوست داشته و می دارند.

زندگی رفیق یدالله به ما آموخت که هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید دست از مبارزه کشید. او در عمل به خوبی نشان داد که ارتجاع به هیچ وجه نخواهد توانست ارادهﯼ کمونیستﻫﺎﯼ متشکل را در هم بشکند. او با وجودی که در زندان رژیم به سر می برد و سایهﯼ شوم را با گوشت و پوست خود لمس می کرد٬ اما خود از شکنجهﻫﺎﯼ وحشیانه و قرون وسطائی رژیم سربلند بیرون آمده بود. رفیق به همین بسنده نکرد بلکه رفقای دربند٬ هستهﯼ حزبی در زندان تشکیل داده و مبارزه را در زندان خمینی ادامه دادند و چنین است حماسهﻫﺎﯼ پرشکوه مقاومت و مبارزهﯼ کمونیستﻫﺎﯼ انقلابی.

اکنون یادوارهﻫﺎﯼ رفیق٬ کلام گامﻫﺎیش در جهت باز کردن راهﻫﺎﯼ حقیقت و قاطعیت و اصولیت رفیق در قلوب رفقای قهرمان حزبش و تودهﻫﺎﯼ محروم که در قلبﻫﺎﯼ زندانیان زندانﻫﺎﯼ سیاه می تپد و خاطرهﺍش را جاودان تر می سازد.

رفیق یدالله پهلوان پس از شکنجهﻫﺎﯼ بسیار با وجودی که قبلاً به سه سال زندان محکوم گردیده بود٬ در سحرگاه ١٤ شهریور ٦١ قلب سرخش را آماج گلولهﻫﺎﯼ ارتجاع ساخت در حالی که لبخند سرخی بر لبانش نقش بسته بود و با آن پیام نجات بخش ستمدیدگان را به گوش همهﯼ رنجدیدگان می رسانید.

امروز پیراهن سفیدت برفراز پیکر پاکت شکوفان گشته است و بر پهنهﯼ آن لالهﯼ سرخی دمیده است که فریاد سرخ تو را در تلاطم مداوم خویش تکرار می کند.

 امروز ایران در تب و تاب از دست دادن تو و یاران همرزمت می سوزد. امروز فضای ایران از بوی باروت انباشته است. امروز ایران انقلابی را موج وسیع نارضایتی و اعتراض فراگرفته است.

حکومت مذهبی حاکم به عبٽ می پندارد که با تیرباران نمودن قلبﻫﺎﯼ آتشین انقلابیون می تواند مبارزه را خاموش سازد. اما سلاح مبارزه٬ سنت دیرینهﺍﯼ است که نسلﻫﺎ آن را در قلبﻫﺎﯼ خود پایدارتر به پا داشته و این سلاح از ورای قلبﻫﺎﯼ پاکباختهﯼ فرزندان خلق در مبارزات متحد و یکپارچه نوید به گور سپردن دشمن زبون را می دهد و دیر نیست روزی که دست کبیر انتقام خلق٬ مشعل عظیم آزادی را از دستان تو و یاران همرزمت برگرفته و در آن روزی که تو در آرزویش بودی٬ در روز رسیدن به فردای روشن و آزاد و در لحظهﺍﯼ جاودانگی تو در تاریخ و با برچیدن بساط ننگین ارتجاع حاکم به آرمان والای تمامی شهدای خلق تحقق بخشد.

 

وین لالهﯼ سرخی که بر فراز قلهﯼ بلند نامت

نمایان است

آن تخم رزمﺁوری است

که صفحات تاریخ حزب را عظمتی دگر بخشید

که می سوزاند و می شوراند

و شعله می سازد

آتش عظیم انقلاب را

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *