جمعه , ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق یدالله پهلوان

رفیق یدالله پهلوان

او که هرگز سرش تسلیم نگشت

و با غرور افتخار آفرین

آن چنان که ارانیﻫﺎ و روزبهﻫﺎ بودند

آن طلایهﺪاران آزادی بسان دگر سرباز  کوچک خلق

در ره خلق

با نام خلق گام نهاد

و در خون خویش غلطید

 

رفیق یدالله پهلوان پس از پشت سرگذاشتن زندگی حماسی و پرشور خویش و با ایمان عظیم خود به آیندهﯼ تابناک زحمتکشان٬ در سحرگاه خونین ١٤ شهریور ٦١ توسط گلولهﻫﺎﯼ سربی رژیم خونخوار خمینی در خون پاکش غلطید.

رفیق یدالله در خاک سیاده شب بذر سپیده افشاند و عاشقانه در سنگر عشق خونبار خود دانهﻫﺎﯼ گل سرخ کاشت و با مرگ پرشکوه خویش آیندگان را به پیروزی و وصال صبح روشن نوید داد.

رفیق پهلوان بسان سرو آزادی در دشت انقلاب ایران سر برافراشته است. آن استواری و هیبتی که خاص آزادگان تاریخ در مقابل دشمن زبون و غدار است. وین شعله ستاره که در آسمان جای گرفت٬ اسطورهﯼ خشم بیکران و نشانگر توفان عظیم خلق است که گریبان ارتجاع حاکم را خواهد گرفت.

رفیق یدالله پهلوان با قلبی انباشته از کینهﯼ عمیق به دشمن و با عشق سرشار به خلق قهرمان ایران راهی میدان تیرباران گشت٬ در حالی که در آن زمان درفش فتح را در دستﻫﺎﯼ پرتوان خویش می فشرد و عاشقانه سرود رهائی خلق را زمزمه می نمود. فریاد رسا و بلند رفیق به مانند یک ترانهﯼ امید در قلبﻫﺎ شعله ور است که دشمنان بشریت را به زبالهﺪانی تاریخ نوید داد و آفرین خلق را با مرگی چنین بلند و پرشکوه نٽار خود کرد.

رفیق پهلوان در خانوادهﺍﯼ فقیر و زحمتکش متولد گشت. محیط زندگی خانوادگی رفیق را پدرش که مستخدم اداره و مادرش که زنی زحمتکش و برادر قهرمان و دلاورش اصغر پهلوان تشکیل می داد. پس از فوت پدر زحمتکش خود٬ قبل از انقلاب بهمن رفیق تحت سرپرستی مادر خود قرار گرفت و با شروع جنبش عظیم مردم در بهمن ٥٧ به همراه برادر همرزمش فعالانه در امر پیشبرد انقلاب شرکت نمود. نقش رفیق در سازمان دادن و رهبری مبارزات دانش آموزان بسیار چشمگیر بود٬ چنان چه با پیشرفت مبارزه، رفیق یدالله به همراه رفیق شهید شاهرخ اسفراینی و چند تن دیگر رهبری مبارزات دانش آموزان را به عهده داشتند. در همین زمان رفیق با افکار مارکسیستی ــ لنینیستی آشنا گشت و چون از ذهن کنجکاو و جویائی برخوردار بود با مطالعه و کارهای تودهﺍﯼ سرانجام تشکیلات راستین طبقهﯼ کارگر را یافت و با ایمان به اصولیت حزب و خط مشی مارکسیستی ــ لنینیستی به حزب پیوست. رفیق یدالله پس از آموزشﻫﺎﯼ لازم و پس از پشت سر گذاشتن آزمایشاتی سرانجام موفق گشت که در بزرگ ترین و باشکوه ترین روز زندگی خود در سال ٥٨ به عضویت حزب کار ایران در آید. از آن پس رفیق قهرمانانه استعدادهای فوقﺍلعادهﯼ خویش را در جهت پیشبرد حزب به کار گرفت.

رفیق یدالله پهلوان با نامﻫﺎﯼ حزبی فرهاد و بهروز از نظریه پردازان و متفکرین بزرگ حزبمان می باشد. رفیق در زمینهﯼ کارهای نظامی از قدرت و استعداد خارقﺍلعادهﺍﯼ برخوردار بود. او یکی از مغزهای متفکر نظامی و سازندهﯼ انواع مواد و وسایل نظامی بود. به دلیل استعدادهای بی شماری که در شخصیت رفیق یدالله جمع شده بود رفیق مسئولیتﻫﺎﯼ بی شماری برای حزبش انجام می داد. رفیق علاوه بر مسئولیت چاپ و نشر اعلامیه مسئول بخشی از دانش آموزان پسر از جانب کمیتهﯼ بجنورد بود. کمیتهﯼ ولایتی بجنورد با استفاده از نقش فعال و ارزندهﯼ رفیق یدالله و دیگر رفقای حزبی توانست پایهﻫﺎﯼ حزب را در روستاها محکم تر سازد و در این زمینه رفیق با قدرت فوقﺍلعاده و نفوذ کلام خویش در میان زحمتکشان روستا، حزب را در امر سازماندهی تودهﻫﺎ یاری می کرد و با پخش نشریهﯼ “اتحاد دهقانان” که در آن زمان در میان دیگر نشریات کم نظیر بود نیز کمک بزرگی در امر بالا بردن آگاهی دهقانان می نمود.

رفیق یدالله پهلوان٬ رفیقی نظریه پرداز و از اندیشمندان بزرگ بود. در زمینهﻫﺎﯼ مختلف آٽاری تالیف و تنظیم نمود که برای حزب بسیار گرانبها و با ارزش می باشد. جزواتی در مورد “انقلاب مسئلهﺍﯼ که مطرح شده و باید حل گردد” و جزوهﺍﯼ در مورد مسئلهﯼ ملی و دربارهﯼ “اکونومیسم تشکیلاتی” از آٽار ارزندهﯼ رفیق می باشند.

علاوه بر تمامی فعالیتﻫﺎﯼ حزبی٬ رفیق یدالله خود جزو اکیپ اعزامی برای کمک به جنگ زدگان به مناطق جنگی بود. رفیق از نزدیک جنگ زدگان را در مسائل و مشکلاتشان یاری می نمود. و در جبههﯼ جنگ نیز رزمندهﺍﯼ دلیر و توانا بود. رفیق این مأموریت حزبی را با کمال رشادت و آگاهی انجام داد.

رفیق یدالله پهلوان٬ بعد از تظاهرات با شکوه و خونین ٢۰ خرداد ٦۰ در بجنورد که تحت رهبری حزبمان و مجاهدین خلق انجام گرفت و مردم زیادی در آن شرکت کرده بودند٬ و با گسترش موج اختناق در فضای ایران قاطعانه به فعالیتﻫﺎﯼ خویش ادامه داد و با همکاری دیگر رفقای حزب تظاهراتی در دفاع از آزادی و افشای کودتاگران حزب جمهوری اسلامی ترتیب می داد. و در آن شرایط سخت نیز او و دیگر یاران حزبی بودند که مقاومت توفانیﻫﺎ را در مقابل یورش و اختناق نشان می دادند و به راستی همیشه و همواره مردم بجنورد توفانیﻫﺎ را چون مردمک چشمانشان دوست داشته و می دارند.

زندگی رفیق یدالله به ما آموخت که هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید دست از مبارزه کشید. او در عمل به خوبی نشان داد که ارتجاع به هیچ وجه نخواهد توانست ارادهﯼ کمونیستﻫﺎﯼ متشکل را در هم بشکند. او با وجودی که در زندان رژیم به سر می برد و سایهﯼ شوم را با گوشت و پوست خود لمس می کرد٬ اما خود از شکنجهﻫﺎﯼ وحشیانه و قرون وسطائی رژیم سربلند بیرون آمده بود. رفیق به همین بسنده نکرد بلکه رفقای دربند٬ هستهﯼ حزبی در زندان تشکیل داده و مبارزه را در زندان خمینی ادامه دادند و چنین است حماسهﻫﺎﯼ پرشکوه مقاومت و مبارزهﯼ کمونیستﻫﺎﯼ انقلابی.

اکنون یادوارهﻫﺎﯼ رفیق٬ کلام گامﻫﺎیش در جهت باز کردن راهﻫﺎﯼ حقیقت و قاطعیت و اصولیت رفیق در قلوب رفقای قهرمان حزبش و تودهﻫﺎﯼ محروم که در قلبﻫﺎﯼ زندانیان زندانﻫﺎﯼ سیاه می تپد و خاطرهﺍش را جاودان تر می سازد.

رفیق یدالله پهلوان پس از شکنجهﻫﺎﯼ بسیار با وجودی که قبلاً به سه سال زندان محکوم گردیده بود٬ در سحرگاه ١٤ شهریور ٦١ قلب سرخش را آماج گلولهﻫﺎﯼ ارتجاع ساخت در حالی که لبخند سرخی بر لبانش نقش بسته بود و با آن پیام نجات بخش ستمدیدگان را به گوش همهﯼ رنجدیدگان می رسانید.

امروز پیراهن سفیدت برفراز پیکر پاکت شکوفان گشته است و بر پهنهﯼ آن لالهﯼ سرخی دمیده است که فریاد سرخ تو را در تلاطم مداوم خویش تکرار می کند.

 امروز ایران در تب و تاب از دست دادن تو و یاران همرزمت می سوزد. امروز فضای ایران از بوی باروت انباشته است. امروز ایران انقلابی را موج وسیع نارضایتی و اعتراض فراگرفته است.

حکومت مذهبی حاکم به عبٽ می پندارد که با تیرباران نمودن قلبﻫﺎﯼ آتشین انقلابیون می تواند مبارزه را خاموش سازد. اما سلاح مبارزه٬ سنت دیرینهﺍﯼ است که نسلﻫﺎ آن را در قلبﻫﺎﯼ خود پایدارتر به پا داشته و این سلاح از ورای قلبﻫﺎﯼ پاکباختهﯼ فرزندان خلق در مبارزات متحد و یکپارچه نوید به گور سپردن دشمن زبون را می دهد و دیر نیست روزی که دست کبیر انتقام خلق٬ مشعل عظیم آزادی را از دستان تو و یاران همرزمت برگرفته و در آن روزی که تو در آرزویش بودی٬ در روز رسیدن به فردای روشن و آزاد و در لحظهﺍﯼ جاودانگی تو در تاریخ و با برچیدن بساط ننگین ارتجاع حاکم به آرمان والای تمامی شهدای خلق تحقق بخشد.

 

وین لالهﯼ سرخی که بر فراز قلهﯼ بلند نامت

نمایان است

آن تخم رزمﺁوری است

که صفحات تاریخ حزب را عظمتی دگر بخشید

که می سوزاند و می شوراند

و شعله می سازد

آتش عظیم انقلاب را

Print Friendly, PDF & Email

۳۸ دیدگاه‌

 1. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 2. Great write-up, I am normal visitor of one?¦s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 3. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 4. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…

 5. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 6. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 7. Very interesting points you have noted, thanks for putting up.

 8. I like this weblog very much, Its a real nice billet to read and obtain information. “Famous remarks are very seldom quoted correctly.” by Simeon Strunsky.

 9. My spouse and i ended up being now cheerful when Michael could deal with his studies out of the precious recommendations he discovered through the blog. It is now and again perplexing to just happen to be giving for free guidance that many most people may have been selling. And we all understand we need the blog owner to appreciate because of that. The most important illustrations you’ve made, the straightforward blog navigation, the friendships your site give support to engender – it is all impressive, and it’s really assisting our son in addition to us do think the topic is awesome, and that is truly fundamental. Thanks for all!

 10. obviously like your web site however you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality nevertheless I will definitely come again again.

 11. I have been browsing on-line greater than 3 hours nowadays, yet I by no means found any interesting article like yours. It’s pretty price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will likely be much more useful than ever before. “Now I see the secret of the making of the best persons.” by Walt Whitman.

 12. Great web site. A lot of useful information here. I¦m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you to your effort!

 13. As soon as I discovered this website I went on reddit to share some of the love with them.

 14. As a Newbie, I am always searching online for articles that can benefit me. Thank you

 15. I was examining some of your articles on this site and I think this website is rattling instructive! Keep on putting up.

 16. This internet site is my breathing in, very excellent style and perfect content.

 17. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 18. Heya i’m for the first time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to give something back and help others such as you aided me.

 19. Attractive component of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing in your feeds and even I success you get right of entry to persistently rapidly.

 20. I real happy to find this website on bing, just what I was searching for : D likewise saved to bookmarks.

 21. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

 22. I have to show my thanks to this writer just for rescuing me from this type of situation. Just after browsing through the world-wide-web and seeing tricks that were not beneficial, I thought my entire life was over. Living without the presence of approaches to the issues you have resolved through the post is a crucial case, as well as the kind that might have negatively damaged my entire career if I had not come across the website. Your good expertise and kindness in playing with the whole lot was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for the impressive and sensible guide. I won’t think twice to endorse the website to anybody who would like support on this subject matter.

 23. Great article and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you guys have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 24. Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 25. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 26. It’s truly a nice and useful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 27. Nice blog right here! Also your site quite a bit up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 28. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 29. Thanks for helping out, great information. “The health of nations is more important than the wealth of nations.” by Will Durant.

 30. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 31. I went over this website and I think you have a lot of fantastic information, saved to favorites (:.

 32. I appreciate your piece of work, appreciate it for all the good articles.

 33. Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost all vital infos. I would like to look more posts like this .

 34. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 35. I think this site holds very fantastic composed content material posts.

 36. Great site. Lots of helpful info here. I am sending it to some pals ans also sharing in delicious. And certainly, thank you on your effort!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *