شنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / رفیق یدالله پهلوان

رفیق یدالله پهلوان

او که هرگز سرش تسلیم نگشت

و با غرور افتخار آفرین

آن چنان که ارانیﻫﺎ و روزبهﻫﺎ بودند

آن طلایهﺪاران آزادی بسان دگر سرباز  کوچک خلق

در ره خلق

با نام خلق گام نهاد

و در خون خویش غلطید

 

رفیق یدالله پهلوان پس از پشت سرگذاشتن زندگی حماسی و پرشور خویش و با ایمان عظیم خود به آیندهﯼ تابناک زحمتکشان٬ در سحرگاه خونین ١٤ شهریور ٦١ توسط گلولهﻫﺎﯼ سربی رژیم خونخوار خمینی در خون پاکش غلطید.

رفیق یدالله در خاک سیاده شب بذر سپیده افشاند و عاشقانه در سنگر عشق خونبار خود دانهﻫﺎﯼ گل سرخ کاشت و با مرگ پرشکوه خویش آیندگان را به پیروزی و وصال صبح روشن نوید داد.

رفیق پهلوان بسان سرو آزادی در دشت انقلاب ایران سر برافراشته است. آن استواری و هیبتی که خاص آزادگان تاریخ در مقابل دشمن زبون و غدار است. وین شعله ستاره که در آسمان جای گرفت٬ اسطورهﯼ خشم بیکران و نشانگر توفان عظیم خلق است که گریبان ارتجاع حاکم را خواهد گرفت.

رفیق یدالله پهلوان با قلبی انباشته از کینهﯼ عمیق به دشمن و با عشق سرشار به خلق قهرمان ایران راهی میدان تیرباران گشت٬ در حالی که در آن زمان درفش فتح را در دستﻫﺎﯼ پرتوان خویش می فشرد و عاشقانه سرود رهائی خلق را زمزمه می نمود. فریاد رسا و بلند رفیق به مانند یک ترانهﯼ امید در قلبﻫﺎ شعله ور است که دشمنان بشریت را به زبالهﺪانی تاریخ نوید داد و آفرین خلق را با مرگی چنین بلند و پرشکوه نٽار خود کرد.

رفیق پهلوان در خانوادهﺍﯼ فقیر و زحمتکش متولد گشت. محیط زندگی خانوادگی رفیق را پدرش که مستخدم اداره و مادرش که زنی زحمتکش و برادر قهرمان و دلاورش اصغر پهلوان تشکیل می داد. پس از فوت پدر زحمتکش خود٬ قبل از انقلاب بهمن رفیق تحت سرپرستی مادر خود قرار گرفت و با شروع جنبش عظیم مردم در بهمن ٥٧ به همراه برادر همرزمش فعالانه در امر پیشبرد انقلاب شرکت نمود. نقش رفیق در سازمان دادن و رهبری مبارزات دانش آموزان بسیار چشمگیر بود٬ چنان چه با پیشرفت مبارزه، رفیق یدالله به همراه رفیق شهید شاهرخ اسفراینی و چند تن دیگر رهبری مبارزات دانش آموزان را به عهده داشتند. در همین زمان رفیق با افکار مارکسیستی ــ لنینیستی آشنا گشت و چون از ذهن کنجکاو و جویائی برخوردار بود با مطالعه و کارهای تودهﺍﯼ سرانجام تشکیلات راستین طبقهﯼ کارگر را یافت و با ایمان به اصولیت حزب و خط مشی مارکسیستی ــ لنینیستی به حزب پیوست. رفیق یدالله پس از آموزشﻫﺎﯼ لازم و پس از پشت سر گذاشتن آزمایشاتی سرانجام موفق گشت که در بزرگ ترین و باشکوه ترین روز زندگی خود در سال ٥٨ به عضویت حزب کار ایران در آید. از آن پس رفیق قهرمانانه استعدادهای فوقﺍلعادهﯼ خویش را در جهت پیشبرد حزب به کار گرفت.

رفیق یدالله پهلوان با نامﻫﺎﯼ حزبی فرهاد و بهروز از نظریه پردازان و متفکرین بزرگ حزبمان می باشد. رفیق در زمینهﯼ کارهای نظامی از قدرت و استعداد خارقﺍلعادهﺍﯼ برخوردار بود. او یکی از مغزهای متفکر نظامی و سازندهﯼ انواع مواد و وسایل نظامی بود. به دلیل استعدادهای بی شماری که در شخصیت رفیق یدالله جمع شده بود رفیق مسئولیتﻫﺎﯼ بی شماری برای حزبش انجام می داد. رفیق علاوه بر مسئولیت چاپ و نشر اعلامیه مسئول بخشی از دانش آموزان پسر از جانب کمیتهﯼ بجنورد بود. کمیتهﯼ ولایتی بجنورد با استفاده از نقش فعال و ارزندهﯼ رفیق یدالله و دیگر رفقای حزبی توانست پایهﻫﺎﯼ حزب را در روستاها محکم تر سازد و در این زمینه رفیق با قدرت فوقﺍلعاده و نفوذ کلام خویش در میان زحمتکشان روستا، حزب را در امر سازماندهی تودهﻫﺎ یاری می کرد و با پخش نشریهﯼ “اتحاد دهقانان” که در آن زمان در میان دیگر نشریات کم نظیر بود نیز کمک بزرگی در امر بالا بردن آگاهی دهقانان می نمود.

رفیق یدالله پهلوان٬ رفیقی نظریه پرداز و از اندیشمندان بزرگ بود. در زمینهﻫﺎﯼ مختلف آٽاری تالیف و تنظیم نمود که برای حزب بسیار گرانبها و با ارزش می باشد. جزواتی در مورد “انقلاب مسئلهﺍﯼ که مطرح شده و باید حل گردد” و جزوهﺍﯼ در مورد مسئلهﯼ ملی و دربارهﯼ “اکونومیسم تشکیلاتی” از آٽار ارزندهﯼ رفیق می باشند.

علاوه بر تمامی فعالیتﻫﺎﯼ حزبی٬ رفیق یدالله خود جزو اکیپ اعزامی برای کمک به جنگ زدگان به مناطق جنگی بود. رفیق از نزدیک جنگ زدگان را در مسائل و مشکلاتشان یاری می نمود. و در جبههﯼ جنگ نیز رزمندهﺍﯼ دلیر و توانا بود. رفیق این مأموریت حزبی را با کمال رشادت و آگاهی انجام داد.

رفیق یدالله پهلوان٬ بعد از تظاهرات با شکوه و خونین ٢۰ خرداد ٦۰ در بجنورد که تحت رهبری حزبمان و مجاهدین خلق انجام گرفت و مردم زیادی در آن شرکت کرده بودند٬ و با گسترش موج اختناق در فضای ایران قاطعانه به فعالیتﻫﺎﯼ خویش ادامه داد و با همکاری دیگر رفقای حزب تظاهراتی در دفاع از آزادی و افشای کودتاگران حزب جمهوری اسلامی ترتیب می داد. و در آن شرایط سخت نیز او و دیگر یاران حزبی بودند که مقاومت توفانیﻫﺎ را در مقابل یورش و اختناق نشان می دادند و به راستی همیشه و همواره مردم بجنورد توفانیﻫﺎ را چون مردمک چشمانشان دوست داشته و می دارند.

زندگی رفیق یدالله به ما آموخت که هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید دست از مبارزه کشید. او در عمل به خوبی نشان داد که ارتجاع به هیچ وجه نخواهد توانست ارادهﯼ کمونیستﻫﺎﯼ متشکل را در هم بشکند. او با وجودی که در زندان رژیم به سر می برد و سایهﯼ شوم را با گوشت و پوست خود لمس می کرد٬ اما خود از شکنجهﻫﺎﯼ وحشیانه و قرون وسطائی رژیم سربلند بیرون آمده بود. رفیق به همین بسنده نکرد بلکه رفقای دربند٬ هستهﯼ حزبی در زندان تشکیل داده و مبارزه را در زندان خمینی ادامه دادند و چنین است حماسهﻫﺎﯼ پرشکوه مقاومت و مبارزهﯼ کمونیستﻫﺎﯼ انقلابی.

اکنون یادوارهﻫﺎﯼ رفیق٬ کلام گامﻫﺎیش در جهت باز کردن راهﻫﺎﯼ حقیقت و قاطعیت و اصولیت رفیق در قلوب رفقای قهرمان حزبش و تودهﻫﺎﯼ محروم که در قلبﻫﺎﯼ زندانیان زندانﻫﺎﯼ سیاه می تپد و خاطرهﺍش را جاودان تر می سازد.

رفیق یدالله پهلوان پس از شکنجهﻫﺎﯼ بسیار با وجودی که قبلاً به سه سال زندان محکوم گردیده بود٬ در سحرگاه ١٤ شهریور ٦١ قلب سرخش را آماج گلولهﻫﺎﯼ ارتجاع ساخت در حالی که لبخند سرخی بر لبانش نقش بسته بود و با آن پیام نجات بخش ستمدیدگان را به گوش همهﯼ رنجدیدگان می رسانید.

امروز پیراهن سفیدت برفراز پیکر پاکت شکوفان گشته است و بر پهنهﯼ آن لالهﯼ سرخی دمیده است که فریاد سرخ تو را در تلاطم مداوم خویش تکرار می کند.

 امروز ایران در تب و تاب از دست دادن تو و یاران همرزمت می سوزد. امروز فضای ایران از بوی باروت انباشته است. امروز ایران انقلابی را موج وسیع نارضایتی و اعتراض فراگرفته است.

حکومت مذهبی حاکم به عبٽ می پندارد که با تیرباران نمودن قلبﻫﺎﯼ آتشین انقلابیون می تواند مبارزه را خاموش سازد. اما سلاح مبارزه٬ سنت دیرینهﺍﯼ است که نسلﻫﺎ آن را در قلبﻫﺎﯼ خود پایدارتر به پا داشته و این سلاح از ورای قلبﻫﺎﯼ پاکباختهﯼ فرزندان خلق در مبارزات متحد و یکپارچه نوید به گور سپردن دشمن زبون را می دهد و دیر نیست روزی که دست کبیر انتقام خلق٬ مشعل عظیم آزادی را از دستان تو و یاران همرزمت برگرفته و در آن روزی که تو در آرزویش بودی٬ در روز رسیدن به فردای روشن و آزاد و در لحظهﺍﯼ جاودانگی تو در تاریخ و با برچیدن بساط ننگین ارتجاع حاکم به آرمان والای تمامی شهدای خلق تحقق بخشد.

 

وین لالهﯼ سرخی که بر فراز قلهﯼ بلند نامت

نمایان است

آن تخم رزمﺁوری است

که صفحات تاریخ حزب را عظمتی دگر بخشید

که می سوزاند و می شوراند

و شعله می سازد

آتش عظیم انقلاب را

Print Friendly, PDF & Email

۱۴۵ دیدگاه‌

 1. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 2. Great write-up, I am normal visitor of one?¦s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 3. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 4. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…

 5. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 6. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 7. Very interesting points you have noted, thanks for putting up.

 8. I like this weblog very much, Its a real nice billet to read and obtain information. “Famous remarks are very seldom quoted correctly.” by Simeon Strunsky.

 9. My spouse and i ended up being now cheerful when Michael could deal with his studies out of the precious recommendations he discovered through the blog. It is now and again perplexing to just happen to be giving for free guidance that many most people may have been selling. And we all understand we need the blog owner to appreciate because of that. The most important illustrations you’ve made, the straightforward blog navigation, the friendships your site give support to engender – it is all impressive, and it’s really assisting our son in addition to us do think the topic is awesome, and that is truly fundamental. Thanks for all!

 10. obviously like your web site however you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality nevertheless I will definitely come again again.

 11. I have been browsing on-line greater than 3 hours nowadays, yet I by no means found any interesting article like yours. It’s pretty price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will likely be much more useful than ever before. “Now I see the secret of the making of the best persons.” by Walt Whitman.

 12. Great web site. A lot of useful information here. I¦m sending it to several pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you to your effort!

 13. As soon as I discovered this website I went on reddit to share some of the love with them.

 14. As a Newbie, I am always searching online for articles that can benefit me. Thank you

 15. I was examining some of your articles on this site and I think this website is rattling instructive! Keep on putting up.

 16. This internet site is my breathing in, very excellent style and perfect content.

 17. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 18. Heya i’m for the first time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to give something back and help others such as you aided me.

 19. Attractive component of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing in your feeds and even I success you get right of entry to persistently rapidly.

 20. I real happy to find this website on bing, just what I was searching for : D likewise saved to bookmarks.

 21. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

 22. I have to show my thanks to this writer just for rescuing me from this type of situation. Just after browsing through the world-wide-web and seeing tricks that were not beneficial, I thought my entire life was over. Living without the presence of approaches to the issues you have resolved through the post is a crucial case, as well as the kind that might have negatively damaged my entire career if I had not come across the website. Your good expertise and kindness in playing with the whole lot was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for the impressive and sensible guide. I won’t think twice to endorse the website to anybody who would like support on this subject matter.

 23. Great article and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you guys have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 24. Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 25. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 26. It’s truly a nice and useful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 27. Nice blog right here! Also your site quite a bit up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 28. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 29. Thanks for helping out, great information. “The health of nations is more important than the wealth of nations.” by Will Durant.

 30. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 31. I went over this website and I think you have a lot of fantastic information, saved to favorites (:.

 32. I appreciate your piece of work, appreciate it for all the good articles.

 33. Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost all vital infos. I would like to look more posts like this .

 34. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 35. I think this site holds very fantastic composed content material posts.

 36. Great site. Lots of helpful info here. I am sending it to some pals ans also sharing in delicious. And certainly, thank you on your effort!

 37. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 38. Hey There. I found your blog the use of msn. That is a very smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.

 39. Good write-up, I am regular visitor of one¦s site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 40. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 41. I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 42. You actually make it appear so easy along with your presentation however I in finding this topic to be really something that I believe I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me. I’m having a look forward to your next post, I will try to get the cling of it!

 43. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am inspired! Very useful information specifically the remaining part 🙂 I deal with such info much. I used to be seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 44. Howdy very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am glad to find so many helpful information here within the put up, we’d like work out extra strategies on this regard, thank you for sharing.

 45. Its superb as your other posts : D, thanks for putting up. “So, rather than appear foolish afterward, I renounce seeming clever now.” by William of Baskerville.

 46. I have recently started a blog, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Money is power, freedom, a cushion, the root of al evil, the sum of all blessings.” by Carl Sandburg.

 47. Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked.2

 48. I went over this website and I think you have a lot of fantastic information, saved to bookmarks (:.

 49. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I certainly love reading everything that is written on your site.Keep the information coming. I loved it!

 50. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 51. It’s actually a nice and useful piece of information. I am happy that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 52. Well I truly liked reading it. This article procured by you is very helpful for correct planning.

 53. Thank you for any other informative site. Where else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a challenge that I am simply now operating on, and I have been on the look out for such information.

 54. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 55. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 56. fantastic issues altogether, you simply won a new reader. What might you recommend in regards to your put up that you just made some days ago? Any certain?

 57. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 58. I intended to compose you that little bit of note so as to say thank you once again relating to the awesome ideas you have featured on this page. It has been certainly strangely generous of you to offer extensively all that numerous people could possibly have supplied for an e book to get some cash for themselves, most notably now that you could have tried it if you ever decided. These suggestions as well acted to be the fantastic way to fully grasp other people have similar desire just as my very own to learn many more when considering this issue. I am certain there are some more pleasurable situations up front for individuals who discover your site.

 59. A person necessarily assist to make critically posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual submit extraordinary. Magnificent task!

 60. Keep up the superb work, I read few posts on this site and I conceive that your site is real interesting and has got bands of superb info .

 61. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 62. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content!

 63. An fascinating discussion is price comment. I believe that it is best to write more on this topic, it may not be a taboo topic but generally persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 64. I simply could not depart your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info a person supply on your visitors? Is gonna be again frequently in order to investigate cross-check new posts.

 65. I keep listening to the news talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 66. But a smiling visitant here to share the love (:, btw great design. “Justice is always violent to the party offending, for every man is innocent in his own eyes.” by Daniel Defoe.

 67. I went over this site and I believe you have a lot of great info, bookmarked (:.

 68. Thankyou for this rattling post, I am glad I found this website on yahoo.

 69. My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 70. It is really a nice and useful piece of info. I¦m glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 71. very good submit, i certainly love this web site, carry on it

 72. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 73. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 74. I went over this website and I conceive you have a lot of great information, saved to bookmarks (:.

 75. Some truly nice stuff on this internet site, I enjoy it.

 76. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job.

 77. I believe other website proprietors should take this site as an model, very clean and great user friendly layout.

 78. Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

 79. Thank you for sharing with us, I think this website really stands out : D.

 80. But a smiling visitor here to share the love (:, btw great layout. “Individuals may form communities, but it is institutions alone that can create a nation.” by Benjamin Disraeli.

 81. Great post, you have pointed out some good details , I also think this s a very fantastic website.

 82. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest factor to consider of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks think about concerns that they plainly do not understand about. You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

 83. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

 84. I like this site very much so much great information.

 85. whoah this weblog is excellent i love studying your articles. Keep up the good work! You already know, many people are searching round for this info, you can help them greatly.

 86. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “If you could choose one characteristic that would get you through life, choose a sense of humor.” by Jennifer Jones.

 87. That is the proper weblog for anyone who desires to seek out out about this topic. You notice a lot its virtually laborious to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 88. I got what you mean , regards for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. “Since the Exodus, freedom has always spoken with a Hebrew accent.” by Heinrich Heine.

 89. Some truly nice and useful info on this website , besides I conceive the layout holds good features.

 90. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 91. Terrific work! This is the type of info that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 92. Hi, yup this paragraph is truly pleasant and I have learned lot

 93. I really like it when folks get together and share views.

 94. Normally I don’t learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great post.

 95. Thanks a lot for the blog.Much thanks again. Really Cool.

 96. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

 97. There is perceptibly a lot to identify about this. I assume you made various good points in features also.

 98. This is really interesting, You’re an overly skilled blogger. I’ve joined your feed and stay up for searching for extra of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 99. There is evidently a bundle to identify about this. I think you made various good points in features also.

 100. If you desire to improve your familiarity just keep visiting this website and be updated with the hottest gossip
  posted here.

 101. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 102. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 103. You made some clear points there. I did a search on the topic and found most people will consent with your blog.

 104. Normally I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 105. I respect your work, thanks for all the interesting content.

 106. Respect to article author, some fantastic selective information.

 107. You really make it seem so easy along with your presentation but I in finding this topic to be actually something which I believe I’d by no means understand. It seems too complex and extremely huge for me. I am taking a look forward on your next submit, I’ll attempt to get the hold of it!

 108. Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

 109. Normally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 110. A person necessarily assist to make seriously articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to make this particular put up amazing. Magnificent activity!

 111. What i don’t understood is actually how you are no longer really much more neatly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly when it comes to this topic, produced me in my opinion believe it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be interested except it is one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. Always maintain it up!

 112. I carry on listening to the rumor lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 113. Regards for this post, I am a big big fan of this website would like to continue updated.

 114. Only wanna admit that this is handy, Thanks for taking your time to write this.

 115. Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 116. F*ckin’ awesome things here. I am very satisfied to look your post. Thanks so much and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 117. Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 118. Yay google is my king assisted me to find this outstanding website ! .

 119. Hey there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.

 120. Admiring the commitment you put into your site and in depth information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 121. Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal site.

 122. Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked.2

 123. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

 124. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. However think about if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could certainly be one of the best in its field. Terrific blog!

 125. An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he in truth bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you change into expertise, would you mind updating your weblog with more details? It is highly helpful for me. Huge thumb up for this blog post!

 126. I do not even know the way I finished up here, but I thought this submit was once great. I do not know who you’re but certainly you’re going to a famous blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 127. Hello there, just become alert to your weblog via Google, and found that it’s really informative. I’m gonna be careful for brussels. I will appreciate in case you proceed this in future. Numerous other people might be benefited out of your writing. Cheers!

 128. This really answered my problem, thank you!

 129. Wow! Thank you! I always wanted to write on my blog something like that. Can I include a portion of your post to my site?

 130. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 131. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 132. Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and for my part recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 133. This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though?

 134. good post.Never knew this, regards for letting me know.

 135. I like your writing style truly enjoying this website .

 136. I like this website very much, Its a real nice situation to read and get info .

 137. As I web-site possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 138. I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 139. Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 140. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 141. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a link exchange agreement between us!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *