یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / گزارش کوتاهی از تظاهرات ضد امپریالیستی و ضد اشغال در فرانسه روز بین المللی کارزار 

گزارش کوتاهی از تظاهرات ضد امپریالیستی و ضد اشغال در فرانسه روز بین المللی کارزار 

با عنوان فوق، » مجمع ملی برای صلحی عادلانه و پایدار میان فلسطینیها و اسرائیلیها« فراخوانی داد و از همه احزاب و سازمانها سیاسی، سند یکاهای کارگری، از انجمنها وگروههای مستقر در فرانسه، از اتحادیه های حرفه ای در محل دعوت کرد تا حول محورهای مشخص زیر در تظاهرات روز شنبه ١٢ / اوت / ۶٢٠٠ میلادی در پاریس شرکت نمایند:  الف –  قطع فوری و بدون قید و شرط بمباران لبنان و نوارغزه . ب – اعتراض به تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به لبنان.

باین فراخوان –  از لبنانی و فلسطینی گرفته تا مراکشی و تونسی و ترک و ایرانی و فرانسوی و آمریکایی –  در مجموع ٣٧ حزب و سازمان سیاسی، سند یکای کارگری، انجمن و گروه و اتحادیه های حرفه ای در پاریس ( از جمله واحد فرانسه حزب کار ایران – توفان باتفاق شماری از احزاب برادر) پاسخ مساعد داده و در تظاهرات شنبه دوازدهم ماه اوت ۶٢٠٠ میلادی حضور یافتند.

در این تظاهرات – با وجود تعطیلات تابستانی در فرانسه و هوای بارانی پاریس- قریب به ٠٠٠۵ نفر شرکت نموده  واز مبداء تا مقصد قطع فوری بمباران لبنان و نوارغزه را فریاد زدند… تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به لبنان را محکوم کردند… بر علیه اشغالگری و جنگ و استعمار شعار دادند… برعلیه اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا و شرکا فریاد زدند… یک صدا از مقاومت جانانه خلقهای لبنان و فلسطین وعراق در قبال امپریالیسم جنایتکارآمریکا و ا شغالگران صیهونیست حمایت کرده و با خلقهای لبنان و فلسطین و عراق ابراز همبستگی نمودند…  بوش و بلر و اولمر را جانی و آدمکش خواندند…

بسیاری از ناظران در دو طرف مسیر راهپیمایی –  بیشتر از موارد قبلی –  تا مقصد با ما همراه بودند… نسبت به این کارزار بین المللی در قبال اشغالگریهای نوبتی امپریالیسم آمریکا و صیهونیسم در خاور میانه حساسیت نشان میدادند…..  باشد تا با اعتراضات گسترده تر و توده ای تر مردم سراسرجهان  چهره خونخوار و جنایتکار امپریالیست آمریکا و صهیونیست اسرا ئیل بیش از پیش افشا گردد.

 حزب کار ایران (توفان) واحد فرانسه  یکشنبه ١٣ اوت ۶٢٠٠

نشریه الکترونیکی حزب کار ایران (توفان)  شماره ١ ویژه نامه لبنان
مرداد  ۱۳۸۵  اوت  ۲۰۰۶

Print Friendly, PDF & Email