سه شنبه , ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / مبارزه متشکل، هدفمند و متحد، رمز موفقیت کارگران است

مبارزه متشکل، هدفمند و متحد، رمز موفقیت کارگران است

زندهباد اتحاد و همبستگی کارگران ایران

از بیانیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان. این بیانیه ضرورت دستیابی به حداقل دستمزد به میزان ۵ میلیون تومان در ماه حمایت میکنیم

نزدیک به چهار دهه اجرای سیاست‌های ضد مردمی و ضدملی جمهوری سرمایهداری اسلامی، چنان اکثریت مردم ایران را خانه خراب کرده است که بیش از نیمی از مردم، اعم از کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، جوانان، بیکاران و به زیر خط فقر و دریایی از مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پرتاب شده‌اند. در طول ۳۹ سال گذشته به واسطه سرکوب مردم و غارت ایران، توسط مسئولان فاسد، جامعه ایران به انباری از مفاسد اجتماعی تبدیل شده است. سر تا پای نظام اسلامی آلوده و مبتلا به دملهای چرکین غیرقابل مداوا گشته است و هر از چند گاهی، یکی از دملهای چرکینی، که این رژیم فاسد بهوجودآورده است، در اینجا و آنجا سر باز می‌کند و موجب شورش و اعتراضهای ناپیگیر علیه این خلافت مرتجع و فاسد میشود. اعتراضات دی ماه نمونه‌ای از این دست است، که از مشهد شروع شد و به سرعت به بیش از صد شهر ایران سرایت و زلزلهای را برای تمام جناحهای رژیم ایجاد کرد و هراس مرگ را برای جمهوری سرمایهداری اسلامی و تمام اعوان و انصارش موجب گشت.

اما در کنار مبارزات و شورشهای خودجوش مردم، که رژیم سرمایهداری را به چالش میگیرد، شاهد پیکار کارگرانی هستیم که گام به گام آگاهتر و متشکلتر و روز به روز از خصوصیات هماهنگی، به هم پیوستگی و پیشروندگی بیشتری برخوردار میشوند. هر چند که میبایست از مبارزات بر حق مردم جان به لب رسیده پشتیبانی شود و مبارزه برای آزادی دستگیرشدگان این مبارزات و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری ادامه داشته باشد و تلاش برای افشاء شکنجه، اعدام و آنچه در شکنجهگاه و زندانهای قرون وسطایی میگذرد، متوقف نهشود، ولی در عین حال وظیفه داریم تا برتری مبارزات متشکل را برای توده مردم آشکار سازیم و علت لزوم رهبری طبقه کارگر و حزب پیشتاز او را برای همگان روشن کنیم، تا شکستهای ناشی از پراکندگی و بیتشکلی، که گریبان مبارزات مردم را گرفته و موجبات تداوم ظلم و غارت و سرکوب گشته است، تمام شود و فصل پیروزی مردم آغاز گردد.

کارگران متحد و متشکل در هر سندیکای کارگری با ارتباط با کارگران سندیکاهای دیگر و فعالیت مشترک و تبادل تجربیات و هم چنین کمک به ایجاد سندیکاهای جدید و مستقل از دولت امکان حرکتهای منظم‌تر و متشکلتر را بوجود آورده‌اند، تا جایی که می‌توان امید به ایجاد اتحادیه سراسری در آینده‌ای نه چندان دور داشت.

بیانیه ۲۱ تشکل مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم و یا بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی ایران در دفاع از حقوق معلمان و نیروهای آموزشی و مطالبه تعیین ۵ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد برای سال آینده، از آن دست حرکتهایی است که تمامی کارگران و زحمتکشان ایران می‌توانند با دفاع از آن و سرمشق قراردادن فعالیتهای این تشکلها به مبارزات خود رنگ و بویی تازه دهند.

در بیانیه شورای هماهنگی آمده است:

«شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بیقانونیها، خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم بصورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷ است. به طوری که حقوق هیچ معلمی پایینتر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد. از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشی بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه گره خورده است، ما خواهان حضور نماینده تشکل های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سه جانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال ۱۳۹۶ هشدار میدهیم.

و تاکید میکنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیینگردد که هیچ کودکی به خاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نهکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نهگیرد.»

و یا در بیانیه ۲۱ تشکل مستقل کارگری آمده است:

«مطالباتی که امروزه زمینه‌ راهپیمائی‌ها و تجمعات سراسری توده‌های زحمتکش مردم ایران را با محوریت اعتراض به گرانی و فقر و بیکاری فراهم کرده است، سال‌هاست از سوی کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران و همه اقشار زحمتکش جامعه فریاد زده شده و حکومت‌گران بدون هیچ توجهی به آنها مشغول چپاول و غارت ثروت‌های اجتماعی بوده‌اند.» و یا «امری که در این میان روشن است و ما همراه با توده‌های زحمتکش مردم ایران آنرا فریاد می‌زنیم، این است که باید خواست‌های ما مردم برای پایاندادن به فقر و سیه‌روزی به کرسی نشانده شود، باید بساط هرگونه سرکوب و اختناق و زندان برچیده شود، باید همه زندانیان سیاسی آزاد و غارت‌گران ثروت‌های اجتماعی و عاملین و آمرین سرکوب و اختناق در هر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند، باید اموال به غارت رفته مردم در موسسه‌های مالی عودت داده شود، باید حداقل مزد کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی تا ۵ برابر مبلغ کنونی افزایش و حقوق‌های نجومی صاحبمنصبان حکومتی برچیده شود، باید برپائی تشکل‌های مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی‌قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب برقرار و تضمین شود».

بیانیه مشترک سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و اتحاد بازنشستگان همچنین مورد حمایت پنج گروه از فعالین کارگری قرارگرفت. دربیانیهای که این فعالین کارگری مورخ ١۶ بهمن ماه ١٣٩۶ انتشاردادهاند، چنین میخوانیم:

 

«اتحاد و همبستگی کارگران و مبارزۀ مشترک و مستقل آنان مهمترین شرط برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر است. با پایبندی به چنین اصلی، ما امضاکنندگان زیر پشتیبانی کامل خود را از بیانیۀ مشترک مورخ ١۵ بهمن ماه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان ….. اعلام میکنیم.

این بیانیه ضرورت دستیابی به حداقل دستمزد به میزان ۵ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٧را با واقعبینی، روشنگری و منطق انکار ناپذیر براساس واقعیات اجتماعی و شرایط زندگی طبقۀ کارگر مطرح میکند. ما همۀ کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، همۀ معلمان سطوح مختلف آموزشی و تشکلهای مستقل آنان، کارکنان مزدی بیمارستانها، کارمندان زحمتکش مؤسسات دولتی و خصوصی، سازمانهای مبارز و مستقل زنان، دانشجویان و روشنفکران متعهد را به حمایت از « بیانیه مشترک دربارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷»، که متن آن در زیر آورده میشود، فرا میخوانیم.

پیروز باد مبارزۀ مشترک کارگران برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر و زحمتکشان

پرتوان باد مبارزۀ کارگران برای تحقق خواست حداقل دستمزد به میزان ۵ میلیون تومان در ماه

کارگران پروژههای پارس جنوبی

جمعی از کارگران پتروشیمیهای منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران  –  کرج»

تفاوت میان مبارزه متشکل و متحد و مبارزه خودجوش و خودبخودی در این است که میتوان با برنامه‌ریزی و تعیین مطالبات و نوع حرکت (اعتصاب، تظاهرات، مذاکره، ارتباط و کمک و انتقال تجربیات تشکلات به یکدیگر و ) و استفاده از تجربیات گذشته و تجربیات دیگران، آبدیده شدن و پرورش نمایندگان و رهبران صنفی و مهمتر از همه آنکه در طول مبارزه متشکل می‌توان با ارتباط با سازمان سیاسی کارگران و زحمتکشان، سطح جنبش را ارتقاء داد، تا به توان رژیم حامی سرمایهداران را به عقبنشینی واداشت و حقوق پایمال شده کارگران را از حلقوم این زالوصفتان بیرون کشید.

حزب کار ایران (توفان ) از بیانیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان برای تحقق خواست حداقل دستمزد به میزان ۵ میلیون تومان در ماه قاطعانه حمایت میکند به رفقای تهیهکننده این بیانیه درود میفرستد و همکاری مشترک این رفقا را مورد تحسین قرار میدهد. این همکاریهای مشترک و پیکار متحد ولو گامهای کوچکی باشد، نویدبخش است، تداوم این پیکار مشترک دستآوردهای ارزندهای به ارمغان خواهدآورد و به سود همه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران است.

کارگران متحد تحت رهبری حزب سیاسیشان همه چیزند، کارگران پراکنده بدون سازمان و تشکیلات هیچ چیز!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

Print Friendly, PDF & Email