سه شنبه , ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / غنائم جنگی روحانیون و سرداران نظام

غنائم جنگی روحانیون و سرداران نظام

غنائم جنگی روحانیون و سرداران نظام

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری

کین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

 

ﺣﺳن ﻓﯾروزآﺑﺎدی، رﺋﯾس ﭘﯾﺷﯾن ﺳﺗﺎد ﮐل ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ، معروف به گروهبان گارسیا، اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ وﯾﻼی اهدایی! رهبر را به دستور خامنه‌ای ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرده اﺳت، ولی دﯾﮕر ﺧﺎﻧﮫھﺎی اهدایی رهبر، که البته ارث پدرش بوده و هم ‌اکنون اختیارشان را دارد و به هر کس به‌خواهد می‌دهد، دراﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕر ﻣﺳﺋوﻻن ﺣﮑوﻣﺗﯽ، از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯾﺎن، ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﯽ و بقیه هزار فامیل ﺑوده است و می‌باشد. که آن‌ها را غنیمت به دست آمده از جنگ با کفار می‌دانند.

خمینی و بقیه آخوندهای مفلسی که برای «دوهزار» امام حسین را می‌کشتند و زنده می‌کردند، با وعده‌های دروغین و فریب‌کارانه مجانی شدن آب و برق و مدرسه و خانه و پرداختن سهم ماهانه از نفت، بر انقلاب توفنده مردم سوار شدند و هنوز هم خیال پیاده شدن ندارند، ولی پیاده‌شان می‌کنیم. هر چند که بعد از انقلاب بهمن مشخص شد که این وعده‌ها فقط برای خودی‌ها بوده که می‌بایست از سفره انقلاب سهم به‌برند و مردم، که از ژن خوب نبوده‌اند، می‌بایست منتظر رفتن به بهشت شوند تا از نعمات بهشتی استفاده کنند. البته نا گفته نماند که در آنجا هم باید در انتهای صف بایستند و اگر نوبت‌شان شد و چیزی باقی ماند بردارند و اگر نماند نیز که نمانده و هیچ.

یکی از محاسن اختلافات جناح‌ها همین است که هر از چند گاهی پته یکدیگر را روی آب می‌ریزند و همگی افشاء می‌شوند و آبروی نداشته‌شان پیش مردم بیشتر می‌رود. این واقعیت که همگی دست‌اندرکاران و مدیران حکومتی در غارت اموال عمومی شریک هستند، دیگر نُقل هر مجلسی است، ولی اینکه کدام‌شان در کجا و به چه مقدار اموال خلق را بالا کشیده‌ و آبی هم روی آن نوشیده‌اند، با این افشاگری‌ها هویدا می‌شود.

ولی خوب است که بدانند که روز داوری نزدیک است، آن هم بر روی همین زمین خاکی و نه در آسمان و نامش هم انقلاب است و نه قیامت. داورش هم کارگر است و زحمتکش.

به امید روز جزای مفت خوران غارتگر!

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۴۴ تیر ماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email