برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / برخوردی تاریخی- سیاسی به وضعیت حقوقی دریایِ مازندران (۱)
© Scott Kelly, NASA/JSC

برخوردی تاریخی- سیاسی به وضعیت حقوقی دریایِ مازندران (۱)

مقاله ­ای که از نظر خوانندگان توفان می­گذرد در سال ۱۳۸۶ زمانی که برای نخستین ­بار مسئله بررسی وضعیت حقوق دریای (خزر؛ کاسپین؛ مازندران) مطرح شد از جانب حزب کار ایران (توفان) به ­رشته تحریر درآمد. از آنجا که مجددا این بحث داغ شده است حزب ما لزوم طرح مجدد مسئله را برای یادآوری و روشن شدن بهتر مشاجرات احساس می­کند. ما این سند را در چند شماره مسلسل توفان به اطلاع شما می­رسانیم. (بر گرفته ازتوفان شماره  ۹۳  آذر ماه  ۱۳۸۶  ارگان مرکزی حزب کارایران)

امپریالیستها و ایران

سلف قرارداد خائنانه ۱۹۱۹ قرار داد ۱۹۰۷ منعقده بین بریتانیا و امپراتوری تزاری روسیه بود که ایران را به دو منطقه نفوذ بدل کرده بودند. منطقه بی طرف مرکز نیز توسط روسها در سال ۱۹۱۵ در مقابل وعده انگلیسها که پس از خاتمه جنگ جهانی اول بغازهای داردانل را در اختیار روسها بگذارد به انگلیسها واگذار شد. سرنوشت میهن ما همواره با دخالتهای بی شرمانه استعمار گران و امپریالیستها عجین بوده است. اجانب با دخالت سلطه جویانه در ایران و حمایت از رژیمهای خود فروخته توانسته اند به کشورما صدمات جبران ناپذیر وارد کنند. مبارزات مردم ما از جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت هموراه یک لبه تیزش متوجه دخالت بیگانگان بوده است. امپریالیستها و بویژه امپریالیست انگلیس و تزاریسم روسیه در زد و بند با یکدیگر برای بلعیدن ایران نقشه می کشیدند. مرو و خوارزم طی قرارداد ننگینی در سال ۱۲۸۹ ه. ش. به روسیه واگذار شد. در طی دو قرار داد گلستان در ۱۸۱۳ و ترکمانچای در ۱۸۲۸ سرزمینهای قفقاز و ماوراء آن از جمله گرجستان، باکو، گنجه، ایروان و قره باغ در اثر بی لیاقتی حکومت مذهبی و خرافاتی قاجار به تزارها واگذار شد. در زمان انقراض قاجاریه که جنبشهای انقلابی بر ضد قراردادهای استعماری در خطه شمالی ایران زمین سرکشیده بود استعمار انگلستان رضا خان قلدر و نوکر صفت را بر سر کار آورد تا با سرکوب نهضت آزادیبخش ایران و دادن نفت ایران با تمدید قراداد دارسی به امپریالیسم انگلستان مرزهای جنوبی ایران را به مرکز دسیسه و توطئه بر ضد حکومت جوان سوسیالیستی شوروی بدل کند. دخالت امپریالیستها در ایران مانع پیروزی مردم ایران در ملی کردن صنعت نفت خود شد و شاه خائن پس از کودتای خائنانه ۲۸ مرداد قرارداد ننگین کنسرسیوم را بر ضد مصالح ملت ایران تمدید کرد و به امپریالیستها که سالها نفت ایران را به معنای واقعی کلمه می دزدیدند و با لوله های مخفی انتقال نفت بدون نظارت به بصره می بردند خسارت داد. امپریالیستها از ترس اینکه در اثر استمرار انقلاب ایران و تعمیق آن رهبری انقلاب از دست نیروهای ارتجاعی مذهبی بدست نیروهای انقلابی بیفتد شاه دست نشانده را بردند و به ارتش توصیه کردند که بدون مقاومت به خمینی تمکین کند تا روند انقلاب بریده شود و سرکردگی مذهبیون برای مبارزه با کمونیسم تقویت و تامین شود. وقتی که خمینی به لگد زدن مشغول شد صدام حسین را با موشکها و گازهای سمی اش با رضایت رونالد رامزفلد و همه امپریالیستها به جان مردم ایران انداختند و در رسانه های گروهی خویش مانع شدند تا مردم جهان از این جنایات ضد بشری مستحضر شوند. آنها کوچکترین قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل بر ضد این جنایات ضد بشری به تصویب نرساندند. تاریخ مبارزه مردم ما با امپریالیسم ستیزی عجین گشته است. کسانیکه از تجربه تاریخ ایران نمی آموزند و خائنانه به نفی واقعیت و ماهیت امپریالیسم مشغولند فقط می توانند ریگی در کفش داشته باشند.

لرد کرزن(Curson) وزیر خارجه ی انگلیس در گزارش محرمانه ی نهم اوت ۱۹۱۹ به کابینه دولت متبوع خود می نویسد: “یکسال پیش یک سیاستمدار ایرانی بنام وثوق الدوله که طرفدار منافع انگلیس است رئیس الوزراء شد. ما بوزیر مختار خود در تهران دستور دادیم قراردادی با دولت ایران منعقد سازد تا منافع انگلستان در آن خطه ی عالم محفوظ بماند …“.

با این قرار داد ننگین که رضا شاه موافق آن بود ایران به یک مستعمره انگلستان بدل شد. در حالیکه مبارزه مردم ایران بر ضد قرار داد ارتجاعی و امپریالیستی ۱۹۱۹ اوج می گرفت و قوای قزاق رضا خان در کنار انگلیسها علیه مبارزه استقلال طلبانه مردم ایران در خطه شمال به قتل و غارت مشغول بود انقلاب روسیه و بتدریج قدرت گرفتن بلشویکها در منطقه قفقاز نیروهای استعمار انگلیس را که در شمال ایران به اخلالگری و دخالت در امورِ روسیه مشغول بودند و بر ضد دولت جوان شوروی دسیسه چینی می­کردند به عقب نشینی وادار می کرد.”.. ادامه دارد

بر گرفته از توفان شـماره ۲۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ـ نوامبر سال ۲۰۱۸

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

Print Friendly, PDF & Email