پنج شنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها / به مناسبت صدمین سالگرد ترور روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

به مناسبت صدمین سالگرد ترور روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

پانزده ژانویه (۱۹۱۹) صدمین سالروز ترور جنایت‌کارانۀ دو انقلابی بزرگ آلمان، دو کمونیست برجسته و تئوریسین پرولتری است. بورژوازی آلمان با این ترور نشان داد که مبارزۀ طبقاتی بیرحمانه است و برای نابودی دشمن طبقاتی به هیچ اخلاق سیاسی پایبند نیست. بورژوازی آلمان این دو رفیق را اعدام کرد و انقلاب را درهم کوبید، تا به حاکمیت سرمایه عمر جاودانی دهد. غافل از اینکه کمونیستﻫﺎ را می‌توان کُشت، اما کمونیسم را هرگز.

ما مارکسیست.ــ لنینیستﻫﺎ با نگاه منطقی به این تجارب زندۀ تاریخی، برای سازماندهی طبقۀ کارگر و تودۀ زحمتکش و برای درهم کوبیدن ماشین اعدام و سلاخی بورژوازی خود را آماده می‌کنیم و مرعوب تبلیغات دروغین بورژوازی، رفرمیستﻫﺎ و اومانیستﻫﺎ، که پرچم لغو اعدام را برافراشتهﺍند، نمی‌شویم. ما در فردای انقلاب ایران هیچ مخالفتی با اعدام گرازهائی نظیر خامنهﺍﯼ، احمدی نژاد، قاضی مرتضوی، لاجوردیﻫﺎ و حاج داودها، خلخالیﻫﺎ و رفسنجانیﻫﺎ….. مسببین قتل و شکنجه و تجاوز در اوین و کهریزک… و کشتار در ایران نخواهیم داشت. ما هیچ مخالفتی با اعدام مسببین کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، کودتای شیلی، بمباران ویتنام، لائوس و کامبوج، اشغال عراق و افغانستان و فلسطین و…. نخواهیم داشت. برای حفظ و تداوم انقلاب توسل به قهرانقلابی و سرکوب عناصر شرور و خون‌خوار امری ضروری است، این را کمون پاریس، انقلاب کبیر اکتبر شوروی و چین و… نشان داده است. و ما خود را پیرو این تاریخ، تاریخ نبرد طبقاتی می‌دانیم.

مرگ بر ارتجاع، بورژوازی و امپریالیسم

زنده باد مارکسیسم – لنینیسم!

زنده و جاوید باد! یاد رفقا روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۱ بهمن ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email