یکشنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / خجسته باد هشتم مارس روزبین المللی زنان!

خجسته باد هشتم مارس روزبین المللی زنان!

در سال ۱۹۱۰، روز هشتم مارس، به عنوان روز بین‌المللی زن اعلام گردید و از آن پس همه ساله زنان آزاده جهان این روز را گرامی می‌دارند؛ ترازنامه مبارزه و دست‌آوردهای خود را از نظر می‌گذرانند و همه نیروهای انقلابی و ترقی‌خواه را برای هدف نهائی، یعنی آزادی کامل زن از قیود اجتماعی و نیل به تساوی حقوق با مردان فرا می‌خوانند. حزب ما فرصت را مغتنم شمرده است، این روز تاریخی را به همه زنان جهان تبریک می‌گوید.

رشد مبارزات مردم تحت ستم ایران برای برانداختن رژیم استبدادی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی از شرکت روزافزون زنان حکایت دارد. امروز نام بسیاری از زنان پیکارجو، که پا به پای مردان برای رهائی از ستم به‌پاخاسته‌اند در لوحه افتخار می‌درخشد و همین مشارکت میلیونی فعال زن ایرانی است که پیروزی مردم ایران را تضمین خواهد کرد.

رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی بدون توجه به سنت‌های صدوبیست ساله هشتم مارس، روز ولادت دختر پیامبراسلام را به عنوان روز زن ایرانی برگزیده است. اگر روز هشتم مارس، روز نوید پیروزی زن است، روز این نوید که زن در جامعه تا مقام و مرتبه یک انسان آزاد و برابر با مرد ارتقاء یابد و واقعا از حقوق انسانی برخوردار گردد، روز زن در جمهوری اسلامی نشانه سیر قهقرائی زن به سوی کنیزی و بردگی است، نشانه برقراری قوانین طایفه‌ای عقب‌مانده و بدوی، آنهم در چهارده قرن پیش بر جامعه کنونی ماست. برای کسانی که به قوانین اسلام در مورد زن آشنا هستند روشن است که تعیین روز تولد فاطمه زهرا به مثابه روز زن در مقابل هشتم مارس نه یک جایگزینی ساده و بی‌اهمیت، بلکه یک سمت‌گیری روشن به سوی لگدمال‌کردن زن و پایمال نمودن حقوق انسانی اوست.

زن قرن‌هاست که در اسارت به سرمی‌برد. تنزل مقام زن و نابرابری او در جامعه از آسمان نازل نشده است، بلکه هنگامی آغاز شد که نقش او در تولید اجتماعی تخفیف یافت و مالکیت خصوصی پدید آمد. از آن پس او تنها «برده هوسرانی مرد شد و به ابزار تولید فرزند تبدیل گردید». بنابراین اسارت زن معلول جامعه طبفاتی است و آزادی او تنها با محو جامعه طبقاتی امکان پذیر است. اما محو جامعه طبقاتی، که از طریق برانداختن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید امکان پذیر است، تنها در رسالت تاریخی طبقه کارگر است. طبقه کارگر با انجام این رسالت تاریخی نه تنها آزادی خود، بلکه آزادی تمام جامعه و از آنجمله آزادی کامل زن را نیز تأمین خواهد کرد. از اینرو زنان در مبارزه به خاطر آزادی، به طبقه کارگر پیوسته‌اند و در این پیکار دوران‌ساز به سالیان متمادی اسارت خود پایان خواهند داد. این تنها راه آزادی زنان است و تمامی «تابوشکنی‌های جنبش برهنگی» و کلمات دهن پُرکن بورژوازی و فمنیستی و پست‌مدرنیستی درباره رهایی زن تنها برای انحراف مبارزه زنان هستند و هدفی جز دورساختن آنها از هدف اصلی و حفظ وضع موجود ندارند.

مارکسیست- لنینیست‌ها خواستار آزادی زن در کلیه شئون اجتماعی‌اند. مارکسیسم – لنینیسم، این تئوری رهائی‌ساز بشریت، براساس کشف علل اسارت زن، محتوای مبارزه او برای رهائی از اسارت را طبقاتی می‌داند، که مطابق آن آزادی زن و برابری او با مرد تنها در جامعه‌ای آزاد از هرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی بدست می‌آید. بنابر این زنان برای رهائی از اسارت استثمار و فرهنگ مرد‌سالاری با کلیه نیروهای انقلابی تحت رهبری طبقه کارگر بسیج می‌شوند، تا با بر پائی جامعه‌ای سوسیالیستی راه آزادی خویش را ترسیم نمایند.

حزب کار ایران (توفان) در برنامه خویش به روشنی از حقوق زنان ایران دفاع می‌کند و در مسیر استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، لغو کلیه قوانین ارتجاعی مذهبی و غیرمذهبی، لغو هرگونه تبعیض و محدودیت برحسب جنسیت، آزادی پوشش، آزادی ازدواج و انتخاب همسر و ازدواج غیرمذهبی، لغو کلیه قوانینی، که به بهانه ناموس ارتکاب جنایت علیه زنان را توجیه می‌کنند، ممنوعیت فحشا بطور کلی و فحشا مذهبی به نام «صیغه‌گری»، آزادی سقط جنین و به رسمیت شناختن این حق برای زنان و…..می‌کوشد و پیگیرانه در جهت تحقق آن، که با برافکندن رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی میسراست، گام برمی‌دارد. شرکت گسترده زنان در اعتراضات و اعتصابات سال‌های اخیر و به چالش‌گرفتن کلیت جناح‌های رژیم اسلامی، نویدبخش است و نشان داده است که موفقیت انقلاب آتی ایران بستگی به میزان شرکت آگاهانه زنان در آن دارد.

گرامی داشتن هشتم مارس یعنی تائید پیکار زنان ایران و جهان در جهت بهبود وضع اقتصادی خود و برابری درحقوق صنفی و سیاسی با مردان، یعنی تأیید جنبش‌های مترقی زنان جهت کسب برابری کامل با مردان، یعنی تأیید مبارزه برای رهائی فکر و اندیشه زن از حصاری که تفاوت جنسیت به دور او کشیده است، یعنی تأیید آزادی، برابری و محو ستم! یعنی مبارزه بر علیه کاپیتالیسم و امپریالیسم! آنرا گرامی بداریم.

زنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان سراسر جهان!

سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران !

دست امپریالیسم آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه باد!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)

اسفند ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email