سه شنبه , ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / هذیان گویی رهبر ورشکسته جمهوری اسلامی

هذیان گویی رهبر ورشکسته جمهوری اسلامی

خامنه ای در سخنرانی اخیر خود از رشد «چپ» و سربلند کردن مارکسیسم در دانشگاه‌ها اشاره کرد و ناچار شد آنرا به زبان آورد و حواریون‌اش را به هوشیاری دعوت کُند. روشن است، یک قاتل جانی و ضدکمونیست هرگز نه خواهد فهمید که کمونیست‌ها را می‌توان کُشت و در خاوران و یا در گودال‌های بی‌نام و نشان دفن و ابراز پیروزی و شادمانی کرد، اما کمونیسم را هرگز. کمونیسم، علم رهایی طبقه کارگر و بشریت است و بر حسب ضرورت تاریخی و با پیدایش سرمایه‌داری و برای دفن این نظام استثماری متولد شده و هرگز نخواهد مرد، نمی‌توان آن را کشت! آنچه فروپاشید و مُرد سوسیالیسم نبود، سرمایه‌داری در لباس سوسیالیسم بود، دیکتاتوری بورژوازی بود که بیش از سه دهه بر حزب و دولت اتحاد شوروی حاکم بود.

کمونیسمی که باب دندان صهیونیسم و امپریالیسم و طبقه بورژوازی باشد، کمونیسم نیست، ضدکمونیسم است، در لباس مارکسیسم ظاهر شده تا به طبقه کارگر و مردم خیانت کند. «کمونیسم آمریکایی» محصول تبلیغات ضدکمونیستی و خط منحط و گندیده امام و «راه رشد غیرسرمایه‌داری» و سازش طبقاتی بود که توسط حزب رویزیونیست توده ایران در دفاع از نظام متعفن جمهوری اسلامی در مقابل کمونیست‌های واقعی سربلند کرد و سرانجام خود قربانی همین نظام ضدکمونیست و بربرمنش سرمایه‌داری شد .

خامنه‌ای هنوز از این خوش‌خدمتی و ادبیات بازمانده منحط ضدکمونیستی از گذشته بهره می‌جوید و در نقش یک رهبر ورشکسته و فاسد به کمونیست‌های واقعی تحت نام«”کمونیستهای آمریکایی» پارس می‌کند .

شکی نیست کمونیست‌ها دوباره سربلند خواهند کرد، در نبرد طبقاتی رفیقی به خاک می‌اُفتد، رفیقی دیگر جای او را می‌گیرد و یاران جان بدربرده‌اش پرچم او را دوباره برای سازماندهی طبقه کارگر تحت رهبری حزب سیاسی خود و سرنگونی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم به اهتزاز درخواهند آورد و آرام نه‌خواهند گرفت.

رشد جوانه‌های مارکسیسم و هسته‌های مارکسیستی در میان کارگران جوان و دانشحویان و گرایش به کمونیسم در ایران نویدبخش است و هذیان‌گویی خامنه‌ای نشان از ترس او از سربلندکردن کمونیسم در ایران است و جز این نیست. حال سخنان رهبر درباب «جریان چپ مارکسیستی».

«امروز در دانشگاه‌ها حتّی جریان چپ مارکسیستی هم به خودش جرئت می‌دهد [حرف بزند]؛ مارکسیستی که مظاهر اصلی و عمده‌ی آن، در زیر فشار واقعیّت‌ها و حقایق عالم وجود فروریخت، از بین رفت – شوروی را آمریکا از بین نبرد، شوروی را ناحق بودنِ پایه‌های تفکّر مارکسیستی از بین برد؛ البتّه آمریکایی‌ها استفاده‌اش را بُردند، غربی‌ها استفاده‌اش را کردند – با وجود اینکه این بنیان‌های غلط فروریخته، از بین‌رفته، باز حالا هنوز یک عدّه‌ای شعارهای چپ مارکسیستی را می‌خواهند زنده کنند؛ البتّه خیلی هم جدّی نیستند. به نظر من این کسانی که این روزها راجع به مسائل گوناگون چپ و چپ مارکسیستی و مانند اینها حرف می‌زنند، کسانی هستند که [وقتی] انسان در عمق حرف‌هایشان دقّت می‌کند، می‌بیند همان چپ آمریکایی [هستند]؛ مثل همان افرادی که ظاهر شعارهایشان چپ بود، باطن‌شان آمریکایی و غربی بود، اینها هم همین‌ جور هستند».

https://t.me/totoufan

به کانال تلگرام توفان بپیوندید

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۶نشریه الکترونیکی حزب کار ایران تیر ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email