سه شنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / امپریالیسم آمریکا و جنون گاوی

امپریالیسم آمریکا و جنون گاوی

در سیاست خارجی آمریکا آشفتگی و تناقض‌گوئی و پریشان‌حالی شدیدی مشاهده می‌شود. بازتاب این موضوع را می‌توان در اظهارات دمدمی‌مزاج‌گونه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دید که هر لحظه با اظهارات ضد و نقیض و عدم انسجام سیاسی همچون گاوی، که دچار جنون شده است، ظاهر می‌شود.

«جنون گاوی» یکی از ویژگی‌های سرمایه مالی است که برای سیادت و سلطه بر جهان به هر سوئی شاخ‌اش را نشانه می‌گیرد و این رفتار بیمارگونه را می‌توان در عرصه ملی و بین‌المللی دونالد ترامپ مشاهده کرد. دونالد ترامپ یکشبه از آسمان نازل نشده است، او نماینده سرمایه مالی آمریکاست که با تمام تناقضات‌اش برای پاسخ به تأمینِ منافع امپریالیسم آمریکا و تداوم هژمونی او در جهان ظاهر شده و باید از دولت پنهان پیروی کند و چنین نیز کرده است.

ترامپ نماینده سرمایه مالی گاو جنون‌زده ابر قدرت آمریکاست که هیچ‌گونه انسجام موضوعی و یا رفتاری را نمی‌توان از آن دریافت. وی ظاهراً یک فرد است، اما فردی که سیاست جنگ و جنون آمریکا در خاورمیانه را نمایندگی می‌کند و با شکست روبرو شده است. سیاست‌های جنگ و جنون منطقه خاورمیانه آمریکا نه تنها نتیجه مطلوب نظم نوین جهانی را به ارمغان نیاورده است، بلکه موجب افزایش نفرت از آمریکا و بی‌اعتبارشدن این کشور و انزوای او در عرصه سیاست خارجی نیز شده است.

بن بست سیاست امپریالیسم آمریکا در قبال برخورد با ایران و شکست‌اش در عرصه منطقه خاورمیانه، نشان از ظهور دسته‌بندی‌های جدید امپریالیستی در جهان است، جهانی که در حال شکل‌گیری و گذار از سیاست تک‌قطبی به سیاست چندقطبی است .سرگیجه‌گی، ضعف و جنون آمریکا در شرایط کنونی باید در بستر چنین تحولات جهانی مورد تبیین قرار گیرد.

https://t.me/totoufan

به کانال تلگرام توفان بپیوندید!

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۶نشریه الکترونیکی حزب کار ایران تیر ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email