پنج شنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / «فقر» وجه مشترک ۱۵۲ میلیون کودک کار در جهان

«فقر» وجه مشترک ۱۵۲ میلیون کودک کار در جهان

طبق آمار یونیسف هنوز هم ۱۵۲ میلیون دختر و پسر در جهان در گروه کودکان کار قرار می‌گیرند. در ایران، فقر، شکاف طبقاتی، بی‌سرپرستی، حاشیه‌نشینی و تعمیق سیاست‌‌های نئولیبرالی بر شمار کودکان کار افزوده است.

چاره درد کودکان کار، چه در ایران، چه در جهان برانداختن نظام سرمایه‌داری است که بِنَا بر سرشت‌اش و برای کسب سود باید انسان و طبیعت و کلیت هستی بشر را به‌بند کِشَد و جامعه را به پرتگاه نابودی سقوط سوق دهد. سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت از ظلمت سرمایه و فقر و تباهی است و جز این نیست.

https://t.me/totoufan
کانال رسمی تلگرام، وابسته به حزب کار ایران – توفان

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۶نشریه الکترونیکی حزب کار ایران تیر ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email