سه شنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / امپریالیسم و تحولات دموکراتیک در ایران

امپریالیسم و تحولات دموکراتیک در ایران

امپریالیسم به عنوان عامل خارجی نقش مهمی در تحولات داخلی بازی می کند. هرچه فشار امپریالیستها به ایران زیادتر می شود، هر چه عربده تهدیدهای آنها افزایش می یابد، هر چه دامنه دسیسه های آنها برای تجزیه ایران گسترش می یابد، هرچه فریادهای جنگ طلبی بلندتر می شود و محاصره اقتصادی دامنه بیشتری می یابند، هرچه خواستهای قلدرمنشانه آنها افزایش می یابد به همان نسبت رژیم جمهوری اسلامی تقویت می شود و سدی بزرگ در برابر تحولات دموکراتیک ناگزیر ایجاد می گردد که مردم باید آنرا از پیش پای خویش بردارند. این تهدیدات خارجی مورد سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی برای متحد کردن مردم در پشت سر خود خواهد بود. این تهدیدات ایجاد تمرکز در دستان معدودی را توجیه پذیر می سازد و جامعه را به جامعه جنگی بدل می کند. سوء ظنِ بر حق مردم میهن ما نسبت به دخالتهای ناروای امپریالیستها در تمام طول تاریخ ایران و صدماتی که ما از آنها خورده ایم، وجود احساسات تاریخی میهنی، وجود روحیه میهنپرستانه در مقابل تجاوز خارجی و ترس از خطر نابودی تمامیت ارضی ایران، زمینه هائی است که جنبش دموکراتیک را در ایران به عقب می کشد و دست رژیم را در سرکوب دموکراسی باز می گذارد. استدلال مسخره امپریالیسم جنایتکار آمریکا  تحت رهبری دونالد ترامپ و شرکا  که ما با این اهرمها قصد داریم نارضائی را در ایران تقویت کرده و سرنگونی رژیم را تسریع کنیم نه تنها در عمل با شکست روبرو می شود بلکه نشان می دهد آنها بخاطر مقاصد شوم سیاسیشان تا به چه حد نسبت به سرنوشت مردم میهن ما بی تفاوت اند. در حقیقت امپریالیستها بطور عینی در خدمت تسلط استبداد در ایران هستند و ولایت فقیه را تقویت می کنند. زمانی که اوباما در آمریکا بر سر کار آمد و در ابتداء از تهدیدات قلدرمنشانه جرج بوش دست کشید و مدعی شد که قصد حمله به ایران را ندارد زمینه خارجی رشد مبارزه دموکراتیک در ایران فراهم شد و ما دیدیم که جنبش دمکراتیک بویژه درخرداد ۸۸ تا به چه حد پا گرفت. بر عکس زمانی که فریاد تهدیدهای اسرائیل افزایش یافت و آمریکائی ها مجددا دست بدامن سیاست تجاوزگرانه جرج بوش شدند کار جنبش دموکراتیک در ایران با مشکل روبرو شد. این تجربه نشان می دهد که تهدیدات امروز دونالد ترامپ بطورعینی بنفع ارتجاع داخلی  و به زیان جنبشهای اعتراضی ودمکراتیک مردم ایران است و اعمالش درخدمت نظام جمهوری اسلامی تمام می شود. این تجربه نشان می دهد که امپریالیستها به منافع ملت ایران نمی اندیشند بلکه در پی آن هستند که از فرصتها استفاده کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. دفع خطر خارجی ورفع تحریمهای غیرقانونی بنفع جنبش مطالباتی است ،شرایط را برای سرنگونی بدست توده مردم فراهم میکند.پس دست امپریالیسم آمریکا ازایران کوتاه باد!

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۶نشریه الکترونیکی حزب کار ایران تیر ماه ۱۳۹۸

 

 

Print Friendly, PDF & Email