دوشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

از روسیه هراسی چه حاصل؟

صحنه به دار کشیدن ۹ آزادی‌خواه تبریزی در شهر تبریز، به دست لشگر قزاق روس به سال ۱۲۹۰

تصویر فوق مربوط به مداخله روسیه تزاری در ایران است و جالب توجه اینکه امروز برخی از محافل بورژوایی به خاطر خصلت روس‌ستیزی و تمایل به آمریکا و غرب سعی دارند با توسل به پخش چنین تصاویر ضدانسانی به نفوذ و جنایات روسیه تزاری در ایران، سراسر تاریخ روسیه و حکومت‌های آن را یکسان جلوه دهند و هرگونه مناسباتی با این کشور را در شرایط کنونی بر ضد منافع ملی ایران ارزیابی نمایند .

این بی‌خردان سیاسی حکومت جوان بلشویک‌های شوروی را که مُهر باطلی بر تمام مناسبات استعماری میان روسیه و ایران کوبید و استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم شمرد و تمام قراردادهای استعماری را بدون هیچ اما و اگری مُلغی کَرد، نمی‌بینند و نمی‌خواهند به‌بینند. زیرا تمام گوش و چشم و مغزشان به سوی رسانه‌های امپریالیستی، «بی بی سی»، «صدای امریکا»، «من و تو» و «ایران اینترنشنال» و…. .روان است و از آن منابع «بی طرف» تغذیه می‌شوند!

روسیه ١٩١٧، روسیه ١٩۶٠ و روسیه کنونی ٢٠١٩ چه ربطی بِه روسیه تزاری دوره قاجار دارند؟

احمقانه است هر آینه تصور شود که پوتین همان تزار ١٢٩٠روسیه است که آهنگ آن دارد در مقابل «انقلاب مشروطه آینده ایران» لشکرکشی کند و انقلابیون را در خاک ایران همانند آزادی‌خواهان تبریزی به دار بیاویزد !!!روسیه کنونی یک کشور امپریالیستی است، که همسایه شمالی ایران است، دارای مناسبات دیپلماتیک، تجاری و دوستانه با ایران است و این کشور در شرایط کنونی خطری برای موجودیت، منافع ملی و تمامیت ارضی ایران محسوب نمی‌شود و لذا نه‌باید روسیه را دشمن عمده خارجی مردم ایران جلوه داد و امپریالیسم آمریکا را دوست و حامی ملت! چنین سیاستی مغایر کامل با منافع ملی مردم ایران است و باید به افشای این محافل حامی امپریالیست‌های غربی به سرکردگی آمریکا پرداخت و سره از ناسره را روشن ساخت.

برگرفته از توفان الکترونیکی ۱۶۰ آبان ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email