سه شنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۹

به‌نفع مردم!

حسن روحانی گفت «افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است».

نرخ بالاتر به نفع مردم است

غارت کشور به نفع مردم است

 

جمع چاچول رئیس دولت و

خدعه رهبر به نفع مردم است

 

باند آقاها و آقازاده‌ها

ایل غارت‌گر به نفع مردم است

 

هرچه بیش از پیش تقویّت شود

این ژن برتر به نفع مردم است

 

ضعف مستضعف به سود مملکت

کبر مستکبر به نفع مردم است

 

نیست گر در سفره‌ها یک نان خشک

چشم‌های تَر به نفع مردم است

 

آدم بافهم و دانش در اوین

شیخ بر مَنبَر به نفع مردم است

 

این وقاحت‌های جاری بر زبان

های گوش کر! به نفع مردم است

 

باز روحانی سخن سر می‌دهد

لابد این عَرعَر به نفع مردم است

 

هادی خرسندی

Print Friendly, PDF & Email