یکشنبه , ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست!»
Foto: Hassan Ammar

«دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست!»

یکی از شعارهای ارتجاعی که اخیراً در برخی از تظاهرات ضدرژیمی در ایران سر داده می‌شود، همین شعار «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست!» است. این شعار که باب دندان لاشخوران بین‌المللی است، امپریالیسم آمریکا را دوست مردم ایران و نه دشمن جلوه می‌دهد و تحریم‌های ضدانسانی و غیرقانونی اقتصادی را از جانب دوست در حمایت از ملت ایران و تضعیف رژیم تئوریزه و به خورد مردم می‌دهد. اگر این شعار از جانب برخی از مردم نادان ناآگاهانه مورد حمایت قرارگرفته است، اما از جانب طیفی از جریانات سیاسی آنهم با رنگ و لعاب «چپ» آگاهانه برای خاک‌پاشاندن در چشم مردم تبلیغ می‌شود و بی‌شرمانه امپریالییسم آمریکا را، این بزرگ‌ترین تروریست دولتی جهان و ناقض حقوق ملل و حقوق بشر، که چندین کشور را در دو دهه اخیر در خاورمیانه به خاک و خون کشیده و ویران کرده است، بی‌خطر و دوست مردم ایران جلوه می‌دهند. این «چپ»های پُرو امپریالیستی اطمینان می‌دهند در صورت استقرار یک «حکومت شورایی در ایران» به بحران و نزاع ایران و آمریکا پایان داده خواهد شد. به زعم این نوکران امپریالیسم مشکل فقط جمهوری اسلامی است. با سرنگونی آن مشکل ما با امپریالیسم آمریکا حل خواهد شد !زهی خیال باطل !

شعار صحیح در مبارزه علیه جمهوری جنایتکار اسلامی برای کسب حقوق دمکراتیک و مطالبات اقتصادی و سیاسی این شعار است «دشمن ما همینجاست، همانجاست!» این شعار تلفیق مبارزه ضد رژیمی با مبارزه ضدامپریالیستی است و سیاستی برای ممانعت از درغلطیدن مردم از این چاه به آن چاه است. برای پاکیزگی مبارزه دمکراتیک و ضدامپریالیستی و برای ایرانی آباد و آزاد و شکوفان و مستقل باید علیه دشمنان خارجی و مزدوران استعمار بایستیم و در تنویر افکار و روشنگری بین توده‌ها کمر همت به‌بندیم. غفلت در این امر برای جنبش مردم ایران هلاکت‌بار است.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۳نشریه الکترونیکی حزب کارایران بهمن ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email