پنج شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۲
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / به بهانه صد و پنجاهمین سالگرد تولد لنین

به بهانه صد و پنجاهمین سالگرد تولد لنین

۲۲ آوریل ١٨٧٠ رهبر انقلاب کبیر اکتبر شوروی و آموزگار کارگران و زحمتکشان جهان متولد شد.

لنین یکی از نوابغ تاریخ بشری است که تحت فرماندهی او و سرنگونی نظام سرمایه داری امپریالیستی روسیه، نخستین انقلاب پیروزمند سوسیالیستی را که ارکان نظام سرمایه‌داری جهانی را به لرزه درآورد، رهبری نمود.

لنین براساس تجزیه و تحلیل علمی تکامل اجتماعی روسیه، براساس تجزیه و تحلیل علمی اوضاع بین‌المللی، به این نتیجه رسید که یگانه راه برون‌شدن از اوضاع، پیروزی سوسیالیسم در روسیه است. این استنتاج برای بسیاری از مردان عالم آن زمان کاملاً غیرمنتظره بود.

پلخانف، که یکی از برجستگان علم بود، در آن موقع «لنین» را تحقیر می‌کرد و می‌گفت که «هذیان می‌گوید». دیگر مردان علم، که اشتهارشان کمترنبود، اظهار می‌کردند که «لنین عقل‌اش کم شده است» و باید او را هرچه ممکن است، دور ساخت. آن موقع انواع و اقسام مردان علم علیه «لنین»، که او را یک شخص مخرب علم می‌دانستند، زوزه راه انداخته بودند. ولی «لنینه هراسی نداشت از اینکه برخلاف جریان شنا کند و با کهنه‌پرستی به مبارزه برخیزد. و لنین پیروز شد.

اکنون در صد و پنجاهمین سالگرد تولد «لنین»، جهان در اوضاع و احوال دیگری است. غلبه رویزیونیسم بر کشورشوراها و احیای سرمایه‌داری؛ هجوم امپریالیسم به دست‌آوردهای تاریخی پرولتاریا و زحمتکشان؛ تهاجم ایدئولوژیک علیه مارکسیسم – لنینیسم و پراکندن میکروب لیبرالیسم و انفرادمنشی و نفی حزبیت و نفی لنینیسم … شرایطی بوجود آورده است که بسیاری از روشنفکران متأسفانه مرعوب این تهاجم افسارگسیخته و شکست موقتی جنبش جهانی کمونیستی گشته‌اند و به جای درس‌آموزی از شکست‌ها و به جای اینکه شجاعانه برخلاف جریان شنا کنند، با نفی لنینیسم به لیبرالیسم و اپورتونیسم درغلتیدند.

 اگر تا دیروز حمله به استالین مد روز بود و عده‌ای خود را منتقد استالین اما «مدافع لنین» جلوه می‌دادند، اکنون پرده‌ها را کنار زده بی‌پروا به لنین و لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا حمله می‌کنند. این مردان علم، که اشتهارشان کمتر از پلخانف‌ها و کارل کائوتسکیست‌ها نیست، مدافعین لنینیسم را کهنه‌پرست و مخرب علم می‌دانند و همانند پدران «دانشمند‌شان» علیه لنین و لنینیسم زوزه راه انداخته‌اند. اما همانطور که لنین را هراسی نبود که برخلاف جریان آب شنا کند، ما نیز در این اوضاع و احوال آشفته و دوداندود، هراسی نداریم که بی‌پروا از لنینیسم به مثابه مارکسیسم عصر امپریالیسم دفاع کنیم و در مقابل خیل عظیم خورده بورژواهای رنگارنگ، که پرچم ارتداد و سفید را به اهتزاز درآورده‌اند، محکم و استوار بایستیم!

 

افتخار بر لنین و لنینیسم!

نابود باد ارتجاع، سرمایه‌داری و امپریالیسم!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت!

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email