دوشنبه , ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / صد و سومین سالروز پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر مبارک باد!

صد و سومین سالروز پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر مبارک باد!

۲۵ آبان صد و سومین سالروز پیروزی انقلاب اکتبر است. پیروزیهای حزب بلشویک تحت رهبری لنین و استالین و حکومت جوان شوروی منظره بینالمللی را دگرگون ساخت. امید امپریالیسم به پیروزی ضدانقلابیون داخلی برآورده نشد. لشکرکشی چهارده دولت امپریالیستی و سرمایهداری علیه جمهوری جوان و بنیانکن شوروی بینتیجه ماند. ارتشهای متجاوز خارجی در جنگ با نیروی انقلابی ارتش سرخ یکی پس از دیگری شکست میخوردند و این شکستها آنها را به جنون وامیداشت. برای مبارزه با نخستین کشور سوسیالیستی نقشههای طولانی و توسل به هر سلاح مرگباری لازم میآمد. اما برغم تمام این توطئههای امپریالیستی و جنونآمیز موفق به برانداختن حکومت شوروی نگشتند و دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان پیروزمند سوسیالیسم به مدت سی سال به عظیمترین دستآوردهای بشری نائل آمد.

امروز صد و سومین سالروز پیروزی بزرگ بلشویکها در روسیه تزاری است. امروز سلطنت ننگین خانواده «رومانف»ها در روسیه برای همیشه برچیده شد. امروز روز ضربهخوردن به کلیسای ارتدوکس روسیه بود، که همدست تزار در سیاست تزار نقش مستقیم بازی میکرد و یکی از ارکان ضدانقلاب در روسیه بود. امروز کمر استعمار فرتوت و نظام استعماری در جهان شکست و موجی از مقاومت در سراسر جهان برای کسب آزادی و استقلال درگرفت و سیمای جهان به کلی تغییر کرد. امپریالیستها جنگ اول و دوم جهانی را به کمونیستها باختند. پرولتاریا در روسیه بر سر قدرت آمد و سوسیالیسم را مستقر کرد. دیگر جهانی، که ما در آن زندگی میکنیم، جهان قبل از ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ نیست و امپریالیستها هر چقدر هم زور بزنند، نمیتوانند چرخ تاریخ را به عقب برگردانند. مسئله حفظ سوسیالیسم همیشه محصول تداوم مبارزه طبقاتی است. انقلاب فرانسه، انقلاب مشروطه بعد از چندین بار شکست به پیروزی رسیدند. انقلاب اسپانیا سرکوب شد و نهضت جمهوریخواهی جهان را فراگرفته است و سلطنت، که تفاله تاریخ است، باید به مزبله تاریخ رود. پیروزی بلشویکها در روسیه فسخ همه قراردادهای استعماری بر ضد ملت ایران، به دست لنین بود. انقلاب روسیه مهمترین عامل در ایجاد یک حکومت متمرکز در ایران از جانب انگلستان بود تا جلوی نفوذ کمونیستها را با ضرب و شکنجه و اعدام بگیرد. قرارداد ۱۹۲۱ بلشویکها با ایران وثیقه حفظ استقلال ایران بود.

این روز، روز تولد دنیای نو و همه انسانهای آزاده جهان است؛ روز شادی ملتها و زحمتکشان؛ روز زوزهکشیدن دشمنان بشریت، حزباللهیها و شاهاللهیهاست. بلشویکها با سرود رزم خویش فرا خواهند رسید و در آن روز نه شاهی باقی است نه جمهوری اسلامی و نه امپریالیستها و صهیونیستها، آن روز، روز نجات بشریت است.

خیانت رویزیونیستهای خروشچفی و احیای سرمایه داری و سرانجام فروپاشی آن هرگز از شکوه و عظمت انقلاب کبیر اکتبر و ساختمان سوسیالیسم و دستآوردهای تاریخیاش نمیکاهد. آنکه زنده و جاودان است، انقلاب سوسیالیستی اکتبر و آموزگاران کبیر آن لنین و استالیناند، آنکه میرنده و نفرتانگیز است، ضد انقلاب رویزیونیسم خروشچفی و اعوان انصارش هستند و جز این نیست!

فرخنده باد صد و سومین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر

***

در زیر به دست آوردهای انقلاب اکتبر برای مردم ایران توجه کنید!

دستآوردهای انقلاب اکتبر برای مردم ایران:

حق تعیین سرنوشت برای ایران.

لغو معاهدات روسیه تزاری با ایران صرفنظر از کلیه بدهیهای ایران.

لغو عهدنامه انگلیس با روسیه تزاری دایر بر تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ و یک منطقه بیطرف فیمابین.

وعده کمک در اخراج قوای انگلیس و عثمانی از ایران، بطوری که حتی ملکالشعرای بهار در توصیف وضعیت ایران در دوران روسیه تزاری و نقش لنین در تغییر آن وضعیت نوشت: «دو دشمن از دو سو ریسمانی به گلوی کسی انداختند که او را خفه کنند. هر کدام یک سر ریسمان را گرفته میکشیدند و آن بدبخت در میان تقلا میکرد، آنگاه یکی از آن دو خصم یک سر ریسمان را‌‌‌‌ رها کرد و گفت ای بیچاره من با تو برادرم و آن مرد بدبخت یعنی ایران نجات یافت. آن کسی که ریسمان گلوی ما را‌‌‌‌ رها کرده لنین است».

خلاصه کلیه تضمینات و تعهدات کشور شوراها در مورد ایران

تمام بدهیهای ایران زمان تزار الغا میشود،

روسیه به مداخلهٔ خود در عواید ایران از قبیل گمرکات و تلگرافخانهها و مالیاتها پایان میدهد،

دریای خزر برای کشتیرانی در زیر پرچم ایران آزاد اعلام میشود،

سرحدات شوروی با ایران مطابق ارادهٔ سکنه سرحدی معین خواهد شد،

تمام امتیازات دولت روس و امتیازات خصوصی باطل و از درجهٔ اعتبار ساقط است،

بانک استقراضی ایران با تمام متعلقات، ملک ایران اعلام میشود،

خطوط تلگراف و راههای شوسهٔ ساخته شده در طول جنگ به ملت ایران واگذار میشود،

اصول محاکمات و قضاوت سابق کنسولها کلاً باطل میشود،

میسیون روحانی ارومیه منحل میشود،

تمام اتباع روسیهٔ متوطن در ایران مکلف هستند کلیهٔ عوارض و مالیاتها را بالسویه با اهالی تأدیه نمایند،

سرحد ایران و روس برای عبور آزاد و حمل مالالتجاره باز میشود،

به ایران اجازهٔ ترانزیت مالالتجاره از روسیه داده میشود،

دولت روسیه از هرگونه مشارکت در تشکیل قوای مسلح در خاک ایران صرفنظر مینماید،

دولت روسیه به ملغیشدن کارگزاریها رضایت میدهد،

به ایران اجازه داده میشود که در کلیهٔ شهر و بخشهای شوروی کنسول تعیین نماید.

«تاریخ انقلاب روسیه» نویسنده: ای.اچ.کار ترجمه: نجف دریابندری •

 

توفان الکترونیکی شماره ۱۷۲ نشریه الکترونیکی حزب کارایران آبانماه  ۱۳۹۹
Print Friendly, PDF & Email