دوشنبه , ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / پیروزی حزب مورالس و تودهنی به مزدوران آمریکایی

پیروزی حزب مورالس و تودهنی به مزدوران آمریکایی

انتخابات ریاست جمهوری بولیوی روز یکشنبه، ۲۷ مهر برگزار شد و «حزب سوسیالیست» این کشور به پیروزی رسیده است. بر اساس نتایج اولیه، «لوئیس آرسه»، وزیر اقتصاد سابق بولیوی، با کسب بیش از ۵۲ درصد از آرا، پیروز این انتخابات شده است. «آرسه» نماینده «حزب سوسیالیست» بولیوی و متحد «اوو مورالس»، است.

«مورالس» که سال ۲۰۱۹ و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و بالاگرفتن اعتراضات، از سمّت خود کنارهگیری و از بولیوی خارج شده بود، اعلام کرد: «در پی پیروزی هم حزبی و متحد خود به بولیوی باز میگردد».

رسانه‌‌های بولیوی میگویند که در انتخابات روز یکشنبه این کشور حدود ۸۷ درصد از واجدین شرایط، شرکت کردند.

بر اساس قانون اساسی بولیوی، نامزد انتخاباتی برای پیروزی باید ۵۰ درصد از آرا و یا ۴۰ درصد با اختلاف ۱۰ درصدی از دومین نامزد را کسب کند.

«لوئیس آرس» صبح دوشنبه در اولین کنفرانس مطبوعاتی همراه با اتحادیههای کارگری، اتحادیه کشاورزان، سازمانهای بومی و معاون رئیس جمهور وی، «دیوید چوکوهوانا»، گفت: «ما از جنبشهای اجتماعی، که نماینده آنها هستیم، تشکر میکنیم». «لوئیس آرس» از مردم تشکر کرد و گفت که «ماس برای وحدت کشور، دولت تشکیل خواهد داد».

رئیس اتحادیه معدنکاران در اظهارنظری در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت که «آنها آگاه هستند که پلیس و ارتش در ردههای پایینتر فقط وقتی که در پشت دولت کودتا ایستادند، از دستورات پیروی میکردند».

بخشهای وسیعی از جنبشهای مردمی و اجتماعی خواهان برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هستند. به تازگی قانون جدیدی در مجلس تصویب شده است، به این معنی که افراد دارای مأموریتهای سیاسی تا سه ماه پس از پایان مأموریتهایشان مجاز به ترک کشور نیستند. بنابر این حتی اگر این انتخابات دمکراتیک دمکراسی را بر روی کاغذ بازگرداند، باید دید که چگونه جناحهایهای راست سرمایهداری، که در ارتش و ادارهها و سازمان امنیت و شاخههای مختلف اقتصادی نفوذ دارند، عمل میکنند. پلیس، ارتش و الیگارشی در سال گذشته با کودتا و مداخله مزدوران آمریکایی دولت منتخب مردم را ساقط کردند. راست افراطی و جداییطلبان اطراف «فرناندو کاماچو» اکثریت را در بخش پُرجمعیت سانتا کروز بدست آوردند. در طول مبارزات انتخاباتی، آنها اشاره کردهاند که به مقامات انتخاباتی اعتماد ندارند. آیا آنها میپذیرند که دوباره کشور و یا مناطقی توسط «سرخپوستان» اداره شوند؟ آیا راستهای افراطی آرام خواهند گرفت و تن به این شکست خواهند داد؟ روشن است این انتخابات یک پیروزی مهم در نبرد برای برقراری مجدد دموکراسی در بولیوی است. این مبارزه هنوز به پایان نرسیده است. برای تدام این پیروزی چند شرط مهم لازم و ضروری است:

یکم اینکه باید از کودتای سال گذشته و سرنگونی «مورالس» آموخت که امپریالیسم آمریکا دستبردار نیست ودست به توطئه میزند تا سلطه خود را مجدداً برقرار سازد. امپریالیسم آمریکا بر نارضائی اقتصادی دامن میزند و با تهدید مردم به گرسنگی زمینه را برای آشوب فراهم میسازد.

دوم اینکه دولت «لوئیس آرسه» باید از «آزادیهای سیاسی بدون قید و شرط» و «آزادی مناسبات سرمایهداری بی در و پیکر نئولیبرالی» فاصله بگیرد. هر اندازه به توده مردم تکیه کند و با بورژوازی بزرگ کمپرادور درافتد وبه معیشت مردم، بویژه فرودستان جامعه، بپردازد، عمرش طولانیتر است، کشور از ثبات بهتری برخوردارخواهد شد. مماشات با بورژوازی امپریالیستی و ایادی داخلی آن فاجعه به بارخواهد آورد و جنبش با شکست روبروخواهد شد. اتحاد با احزاب انقلابی، بویژه حزب مارکسیست – لنینیست و سازمانهای تودهای و کارگری تضمینکننده این پیروزی است. «حزب سوسیالیست» بولیوی، که لایههای بورژوازی متوسط یا ملی را نمایندگی میکند، بنابر ماهیتاش رسالت به پایانبردن مبارزه علیه بورژوازی و خلع ید از آنها را ندارد. چنین رسالتی فقط در سرشت حزب مارکسیستی لنینیستی است که بیتزلزل علیه بورژوازی امپریالیستی و بالهای اقتصادی و نئواستعماری آن، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی پیکارمیکند و استقرار سوسیالیسم را در برنامهاش دارد. اما در شرایط عدم نفوذ حزب طبقه کارگر درمیان مردم بویژه کارگران و زحمتکشان و با توجه به توازن قوای طبقاتی، حزب موظف است از «حزب سوسیالیست» و دستآوردهای ملی و دمکراتیک به دفاع برخیزد، به افشای دشمن تبهکار و تروریست خارحی و پایگاه داخلیاش بپردازد، از استقلال ملی کشور دفاع کند، ضمن حمایت از «حزب سوسیالیست» در مقابل امپریالیسم و ارتجاع و انتقادهای مفید و سازنده بر نفوذ خود در جامعه بیافزاید و خود را برای کسب قدرت سیاسی در آینده آماده کند. برخوردهای چپروانه و یا دنبالهروی از دولت جدید تحت رهبری «حزب سوسیالیست»، حزب کمونیست را به حاشیه خواهد راند و آنرا از وظایف اساسیاش دور خواهد ساخت. پیروزی حزب «مورالس» در انتخابات اخیر تودهنی محکمی به مزدوران آمریکایی است و تاثیر بسیار مثبتی بر مبارزه خلقهای آمریکای لاتین خواهد گذاشت.

*خبرفوری: «اوو مورالس» به دنبال پیروزی وزیر اقتصاد دولتاش در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی دوشنبه شب آمادگی خود را برای بازگشت از آرژانتین به میهن در ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) اعلام کرد. «مورالسّ»، رئیس جمهوری پیشین بولیوی در مصاحبه اختصاصی با «اسپوتنیک» گفت: ۶ فدراسیون منطقه در حال ارزیابی بازگشت من به بولیوی در ۱۱ نوامبر است. من مشکلی برای بازگشت (به بولیوی) در این هفته یا هفته آینده ندارم، زیرا به تصمیمات سازمانهای منطقهای و ملی احترام میگذارم».•

توفان الکترونیکی شماره ۱۷۲ نشریه الکترونیکی حزب کارایران آبانماه  ۱۳۹۹
Print Friendly, PDF & Email