شنبه , ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / سیاست یکدست کردن سه قوّه. نامه ای از ایران

سیاست یکدست کردن سه قوّه. نامه ای از ایران

«جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر ونه یک کلمه کمتر» ، اولین وتنها گزینه «انتخابات» درابتدای انقلاب بود . درآن زمان ، برای درصد کمی ازمردم ، انتخابی «مسخره» وغیردموکراتیک بود . ازآن موقع تا به امروز همه انتخابات ، نه تنها مسخره ومضحک ، بلکه مهندسی شده بودند . زیراکه درساختار اقتصادی کشور وشرایط معیشتی مردم زحمتکش هیچ تغییر وگشایشی حاصل نشدکه هیچ ، فقر ، بیکاری ، تورّم ، گرانی ، فسادودزدی و بگیر وببند گسترش یافت . چرا ؟ برای اینکه انقلاب هنوزادامه داردوضدانقلاب درراه نجات تفکرات قرون وسطایی وموقعیت خوب مالی اش مقاومت میکند !

درتمام این مدت ۴۲ ساله ، ملّاهای حاکم ، که از دُم گربه گرفته تا کُره ی ماه حدیث وروایت دارندولذا در دودوزه بازی وشیّادی بی همتا هستند ، به طریقی و باتعویض مهره هاوکشتاربی رحمانه ، توانستند عجالتا   تا به این جا ، جان سالم درببرند و «انتخابات» به ظاهر مسخره ای راهم مدیریت نمایند .

 این گونه رای گیری ها و«انتخابِ» رئیس جمهور ویا نماینده ، مختص نظامات سرمایه داری درجهان وازجمله درایران است . به سخن ساده ؛ همواره خر همان ، وفقط پالان عوض میشود . به عنوان نمونه ، برای امپریالیسم فرانسه چه فرق میکند که «اولاند سوسیالیست» رئیس جمهورباشد ویا «مکرون فاشیست » . برای امپریالیسم آمریکا هم تفاوتی نمیکند که «اوباما» باشد یا «ترامپ» ویا «بایدن» . براین پایه برای رژیم ایران هم چندان فرقی بین خاتمی ، احمدی نژاد وروحانی نیست . اصل ، حفظ ولایت فقیه و اقتصاد خصوصی سازی وبازاراست .

اغلب گروها ، سازمان ها ، چه چپ ، چه راست ویامیانه ، روند انتخابات درایران را مضحکه میدانند اما به نظر می آید که قضیه به این ساده گی نیست ! یکدست سازی سه قوّه ازطرف طبقه حاکم بسیار جدّی است تا جاییکه ترسی ازمشارکتِ کم هم ندارد !

 با تاییدصلاحیت «سیدابراهیم رئیسی» ، که به احتمال بسیارقوی رئیس جمهورش خواهندکرد وریاست جمهوری اش هم هیچ تغییرات مثبتی برای کارگران وزحمتکشان به بارنخواهد آورد ، طبقه سرمایه دار حاکم ، دوهدف «مهم» رادنبال میکند .

اول : حفظ وتداوم اصل ولایت فقیه !

طبق مادّه ی ۱۱۳ قانون اساسی رژیم ؛ «پس ازمقام رهبری ، رئیس جمهور ، عالی ترین مقام رسمی کشور ومسئول اجرای قانون اساسی کشوراست .» ورئیسی گزینه خوبی برای ذوب شدگان درولایت است .

 دوم : حفظ وتداوم سیاست های «صندوق بین المللی پول وبانک جهانی ، این دو زالوی مکنده خون ملت های جهان وایران !

  درجلسه اتاق بازرگانی ، که جایگاه سرمایه داران زالو صفتِ حامی «اقتصادخصوصی سازی» است ، حاج آقا رئیسی ، از «اقتصاد خصوصی سازی» و«بازار»که مورد تاییدولی فقیه نیزهست ، دفاع نمود واز «اداره ی دستوری اقتصاد» و «متصدی بودن دولت» درامور اقتصادی انتقادکرد . به نظر می آیدکه

این ها مضحکه نیستند بلکه دقیقا فاجعه اند !

براین اساس وبا اتخاذچنین سیاستی ، مردم ایران بازهم فقیروفقیرتر و ثروتمندان ورانت خواران وآقازاده ها خرپول ترخواهندشد !

دراین مسیر ودراین کارزارِاعتراضات واعتصابات وشورش ها علیه تبعیض وبی داد ، «مغلوب» ، یعنی کارگران وستمدیدگان ، فاتح میدان خواهندشد . جای هیچ تردیدی نیست !!

اما شرط اساسی پیروزی ، داشتن رهبریت ، تشکیلات وسازماندهی منسجم وآگاه است !!

به امید آن روز

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۸۰ تیر ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email