دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / حزب کار ایران / جانباختگان / یادنامهﺍﯼ ﺍز شهدﺍﯼ حزب کار ﺍیرﺍن (توفان)

یادنامهﺍﯼ ﺍز شهدﺍﯼ حزب کار ﺍیرﺍن (توفان)

مرغان پر‌کشیدهﯼ توفان که روز مرگ
دریا و موج و صخره
برایشان گریستند

 • رفیق احمد قاسمی ــ صدر دائمی حزب کار ایران
 • رفیق دکتر غلامحسین فروتن
 • رفیق سرگرد عباس سغائی
 • رفیق علی امیر خیزﯼ
 • رفیق نصرالله جعفرنژاد ــ اولین توفانی شهید
 • رفیق ژان ژیانفر
 • رفیق دکتر بهمن سرائی مقدم  *شعر ــ “دو بلشویک”
 • رفیق محمد جواد عرفانیان ــ شهید انقلاب
 • رفیق مهدﯼ اقتدار منش ــ شهید انقلاب
 • رفیق میر مسعود میرجلالی
 • رفیق حمید شریف نژاد
 • رفیق مهدﯼ نجفی
 • رفیق مرحمت فرهودﯼ
 • رفیق صفات الله شامارﯼ
 • رفیق محمد رضا تحویلدارﯼ  *شعر ــ “ستاره توفانی”
 • رفیق قاسم خادمی منفرد
 • رفیق حسین زارع  *وصیتنامهﯼ رفیق حسین زارع کمونیست جوان ــ
 • رفیق نبی مفیدﯼ  *نامهﯼ رفیق نبی مفیدﯼ
 • رفیق منوچهر تهرانی
 • رفیق جانبرار روحی ــ یار زحمتکشان  *مردم و شهادت
 • رفیق جانبردار (گزارشی از رفقاﯼ محمود آباد)  *شعر “جانبرار”  *شعر “چرا اینگونه باید باغ زندگی از گل تهی گردد”
 • رفیق داریوش انصارﯼ
 • رفیق مسعود نائبیان
 • رفیق مهدﯼ شیرخدا
 • رفیق اصغر پهلوان
 • رفیق نادر رازﯼ  *وصیت نامهﯼ رفیق نادر رازﯼ
 • رفیق محمد رضا بیک محمدﯼ
 • رفیق ابراهیم دادجو
 • رفیق عباس گودرزﯼ ــ اولین پارتیزان حزب کار توفان  *شعرﯼ از ابولقاسم لاهوتی
 • رفیق داود ندرتی
 • رفیق ابراهیم نعیمی
 • رفیق بهرام رازﯼ
 • رفیق یدالله پهلوان
 • رفیق غلامرضا محمدپور  *شعر ــ “آواﯼ انقلاب”
 • رفیق ذوالفقار عمرانی تبار
 • رفیق حسن مختارﯼ
 • رفیق داریوش فاضلی  *شعر ــ “لوح مزارم”
 • رفیق احمد دالرﯼ – عضو کمیته مرکزﯼ و دفتر سیاسی حزب کار ایران
 • رفیق قدرت فاضلی  * پیام کمیتهﯼ مرکزﯼ حزب به مناسبت شهادت رفیق قدرت فاضلی  * شعر “زنجیرﯼ مغرور”
 • رفیق توفیق ادیب
 • رفیق بابا پور سعادت ــ عضو کمیتهﯼ مرکزﯼ و دفتر سیاسی و مسئول حزب کار ایران * شعر بتاز اﯼ پر ٽمر توفان”
 • رفیق محمد رضا کسائی
 • رفیق حسن حسنی (بابک)
 • رفیق منصور مختارﯼ – عضو کمیتهﯼ مرکزﯼ
 • رفیق مهدﯼ مهرعلیان “هاشم”
 • رفیق حجت آلیان (کیومرٽ)
 • رفیق ما عبدالله حسن زاده
 • رفیق حمید رضا چیتگر (بهمنی) عضو کمیته مرکزﯼ و دفتر سیاسی
 • رفیق احمد مجلسی – عضو کمیته مرکزﯼ
 • رفیق مسعود نعمت الهی (سعید ) عضو کمیته مرکزﯼ
 • رفیق بهمن نعمت الهی (ایرج) عضو کمیته مرکزﯼ
 • رفیق غلام رنجبر
 • رفیق فرهاد مهرﯼ پاشاکی
 • رفیق روزبه
 • رفیق مرﯼ دارش
Janbakhtegan Toufan 160613
Print Friendly, PDF & Email