دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / کتابخانه

کتابخانه

ردیف عنوان کتاب، جزوه ، رساله نویسنده انتشارات تاریخ دریافت فایل
۱ راجع به اصول لنینیسم ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۶ PDF
۲ انقلاب اکتبر و تاکتیک کمونیست‌های روس ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۳ آنارشیسم یا سوسیالیسم ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۴ درباره مساله استراتژی وتاکتیک کمونیستهای روس ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۵ بحران حزب و وظایف ما  ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۶ تحول عظیم ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۹ PDF
۷ دو مقاله از استالین ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۸ مختصری درباره اختلافات درون حزب ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۹ درباره لنین ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۱۰ طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۱۱ مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۴ PDF
۱۲ مارکسیسم و مسئله ملی ی. استالین حزب کار ایران (توفان) PDF
۱۳ مسائل انقلاب چین ی. استالین حزب کار ایران (توفان) PDF
۱۴ چند کلامی کوتاه علی رسولی حزب کار ایران (توفان) ۱۳۹۳ PDF
۱۵  سفری به کره شمالی حزب کار ایران (توفان) ۱۳۹۳ PDF
۱۶  گزارش سیاسی به کنگره چهارم حزب کار ایران (توفان) حزب کار ایران (توفان) ۱۳۹۱ PDF
۱۷  از «مصاحبه با اولین هیئت نمایندگی کارگران آمریکائی» و.ی.استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۹۰ PDF
۱۸  توطئه بزرگ کتاب سوم مایکل سیرز – آلبرت کان حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۹ PDF
۱۹  توطئه بزرگ کتاب چهارم مایکل سیرز – آلبرت کان حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۹ PDF
۲۰  سال تحول عظیم به مناسبت دوازدهمین سال انقلاب اکتبر ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۹ PDF
۲۱ مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۸ PDF
۲۲ امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری و. ا. لنین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۸ PDF
۲۳ گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره پانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۲۴ جنبه بین‌المللی انقلاب اکتبر به مناسبت دهمین سال اکتبر ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۲۵ شرح حال مختصر یوسف ویساریونویچ استالین الکساندروف گ. ف. گالاکتیونف م.د. حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۲۶ گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره چهاردهم حزب کمونیست اتحاد شوروی ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۲۷ در افشای تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۲۸ لنین و مسأله اتحاد با دهقان میانه حال ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۲۹ در جبهه غله ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۳۰ راجع به سه شعار اصلی حزب در باب مسأله دهقانان ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۶ PDF
۳۱ توطئه بزرگ کتاب دوم مایکل سیرز – آلبرت کان حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۶ PDF
۳۲ درباره شعار دیکتاتوری پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان در دوره تدارک برای اکتبر ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۶ PDF
۳۳ تروتسکی و تروتسکیسم نشریه شماره ۲۵ سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۶ PDF
۳۴ آثار برگزیده استالین جلد یکم ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۶ PDF
۳۵ طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۳۶ دو مقاله از استالین ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۳۷ درباره مسأله استراتژی و تاکتیک کمونیست های روس ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۳۸ مختصری درباره اختلافات درون حزب ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۳۹ انقلاب اکتبر و تاکتیک کمونیست های روس ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۴۰ درباره لنین (۱) ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۴۱ بحران حزب و وظائف ما ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۴۲ آنارشیسم یا سوسیالیسم ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۴۳ اپوزیسیون تروتسکیستی در گذشته و حال حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۴ PDF
۴۴ مسایل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی سوسیالیستی ی. استالین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۴ PDF
۴۵ پیرامون دیکتاتوری پرولتاریا و استالین حمید رضا چیتگر (بهمنی) حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۴ PDF
۴۶ مزد، بهاء، سود کارل مارکس حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۳ PDF
۴۷ اعلامیه و برنامه کمونیست‌های انقلابی بلشویک شوروی حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۳ PDF
۴۸ درباره ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۳ PDF
۴۹ افسانه «استالینیسم» حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۳ PDF
۵۰ مواضع ما و برنامه تسلیحات اتمی ایران حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۲ PDF
۵۱ تحریف کنندگان تاریخ حزب کار ایران (توفان) PDF
۵۲ خودکارشدن صنایع نفی استثمار طبقه کارگر نیست حزب کار ایران (توفان) ۱۳۷۵ PDF
۵۳ مرغان پرکشیده توفان یادنامه‌ای از شهدای حزب کار ایران (توفان) حزب کار ایران (توفان) ۱۳۶۴ PDF
۵۴ ایدئولوژی آلمانی  مارکس و انگلس حزب کار ایران (توفان) PDF
۵۵ تروتسکی «مظلوم» رضا خسروی حزب کار ایران (توفان) ۱۳۶۰ PDF
۵۶ طرح اولیه تزهائی مربوط به مسأله ملی و مستعمراتی حزب کار ایران (توفان) PDF
۵۷ تروتسکیسم، ضد انقلاب در پوشش لنینیسم تا تروتسکیسم و. ا. لنین حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۸ PDF
۵۸ راجع به وظائف پرولتاریا در انقلاب حاضر تزهای آوریل ۱۹۱۷ و. ا. لنین حزب کار ایران (توفان) PDF
۵۹ تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد جماهیر شوروی دوره مختصر دفتر سوم حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۶۰ تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد جماهیر شوروی دوره مختصر دفتر دوم حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۶۱ تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد جماهیر شوروی دوره مختصر دفتر یکم حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۷ PDF
۶۲ سیمای سیاسی جهان گزارش سیاسی هیئت مرکزی حزب کار ایران (توفان) به سومین کنگره حزب حزب کار ایران (توفان) PDF
۶۳ سه منبع و سه جزء مارکسیسم حزب کار ایران (توفان) PDF
۶۴ مبارزه طبقاتی در خلال دهه ۱۹۳۰ در اتحاد جماهیر شوروی پاکسازیها و محاکمات سیاسی در حزب کمونیست حزب کار ایران (توفان) PDF
۶۵ استالین پرچم است و مجددا به پا می‌خیزد حزب کار ایران (توفان) PDF
۶۶ سخنی درباره برنامه حزب در هشتمین کنگره حزب کمونیست (ب) روسیه و. ا. لنین حزب کار ایران (توفان) PDF
۶۷ اتحاد دوستی جوانان بریتانیا – شوروی ۱۹۴۲ آموزش در اتحاد شوروی سوسیالیستی حزب کار ایران (توفان) PDF
۶۸ روحانیت در انتخابات و انتخابات با روحانیت و. ا. لنین PDF
۶۹ رئالیسم اسلامی و فلسفه مارکسیست دکتر غلامحسین فروتن بازتایب و بازتکثیر اینترنتی سازمان انقلابی افغانستان PDF
۷۰ اصول مقدماتی فلسفه ژرژ پولیستر حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۳ PDF
۷۱ مارکسیسم و مسأله ملی ی. استالین حزب کار ایران (توفان) PDF
۷۲ نقد برنامه گوتا کارل مارکس حزب کار ایران (توفان) PDF
۷۳ اصول کمونیسم حزب کار ایران (توفان) PDF
۷۴ سندی در مبارزه با رویزیونیسم نشریه شماره ۴۱ سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان حزب کار ایران (توفان) PDF
۷۵ ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم و. ا. لنین حزب کار ایران (توفان) PDF
۷۶ درباره جزوه یونیوس و. ا. لنین حزب کار ایران (توفان) PDF
۷۷ در افشای ماهیت «حزب کمونیست کارگری» و نظریات ضدکمونیستی آن جلد دوم حزب کار ایران (توفان) ۱۳۹۲ PDF
۷۸ در افشای ماهیت «حزب کمونیست کارگری» و نظریات ضدکمونیستی آن جلد اول حزب کار ایران (توفان) PDF
۷۹ یادهائی از گذشته حزب توده در مهاجرت بخش دوم حزب کار ایران (توفان) PDF
۸۰ در خطه حکمرانی اسرائیل بهروز افراشته PDF
۸۱ اتحادیه‌های کارگری و سه مقاله دیگر قریدریش انگلس PDF
۸۲ دو خط مشی در مسأله جنگ و صلح اداره نشریات زبانهای خارجی ۱۹۶۴ PDF
۸۳ مدافعین استعمار نوین اداره نشریات زبانهای خارجی ۱۹۶۴ PDF
۸۴ دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوائی و. ا. لنین PDF
۸۵ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد و. ا. لنین PDF
۸۶ دولت و انقلاب (۶) و. ا. لنین PDF
۸۷ دولت و انقلاب (۵) و. ا. لنین PDF
۸۸ دولت و انقلاب (۴) و. ا. لنین PDF
۸۹ دولت و انقلاب (۳) و. ا. لنین PDF
۹۰ دولت و انقلاب (۲) و. ا. لنین PDF
۹۱ دولت و انقلاب (۱) و. ا. لنین PDF
۹۲ دین از دید «لنین» و. ا. لنین PDF
۹۳ درباره غرور ملی ولیکاروس‌ها و. ا. لنین PDF
۹۴ برنامه کمونارهای بلانکیست فراری فریدریش انگلس PDF
۹۵ درباره اتوریته فریدریش انگلس PDF
۹۶ استعمار در آسیا کارل مارکس و فریدریش انگلس PDF
۹۷ بی‌اعتنائی به سیاست کارل مارکس PDF
۹۸ برنامه و اساسنامه حزب واحد طبقه کارگر PDF
۹۹ امپریالیسم نوخاسته شوروی سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان PDF
۱۰۰ توطئه بزرگ کتاب یکم مایکل سیرز – آلبرت کان حزب کار ایران (توفان) ۱۳۸۵ PDF
۱۰۱ حزب توده ایران
گذار از رویزیونیسم به سوسیال دمکراسی، با
تجدید نظر در اصول عام مارکسیسم- لنینیسم و
خیانت به سوسیالیسم و اتخاذ سیاست سازش
طبقاتی
حزب کار ایران (توفان) PDF